Zawiadomienia o naruszeniu ochrony danych

Intrum ma obowiązek zapewnienia odpowiedniego i adekwatnego bezpieczeństwa przetwarzanych przez Spółkę danych osobowych oraz zgłaszania organowi nadzorczemu naruszeń, które prawdopodobnie będą skutkować zagrożeniem dla praw i wolności osób fizycznych.

Jeżeli może to spowodować wysokie ryzyko dla praw i wolności osób fizycznych, Spółka jest również zobowiązana do niezwłocznego poinformowania o tym osoby, której dane dotyczą. Aby pomóc nam w wywiązaniu się z tych ważnych zobowiązań, zachęcamy do informowania nas o wszelkich naruszeniach ochrony danych, o których dowiedzieli się Państwo za pośrednictwem niniejszego formularz.

Zawiadomienia o naruszeniu ochrony danych

Pełny adres
- które zostały lub zostaną podjęte w celu zminimalizowania następstw naruszenia
Pozostałe informacje o naruszeniu ochrony danych osobowych, które powinny zostać zgłoszone