Intrum prezentuje Annual and Sustainability Report 2019

Od dziś dostępny jest Annual and Sustainability Report 2019. Dla Intrum rok 2019 był kolejnym rokiem pełnym wydarzeń. Wykonaliśmy kilka istotnych kroków, by umocnić swoją pozycję lidera na rynku w Europie.

Strategiczna transakcja w Grecji

Kontynuowaliśmy naszą ekspansję, gdzie najważniejszym wydarzeniem w ciągu roku, było nawiązanie długoterminowego partnerstwa strategicznego z Piraeus Bankiem w Grecji. Do naszego globalnego Zespołu dołączyło 1300 nowych współpracowników i stworzyliśmy wiodącą platformę zarządzania wierzytelnościami, na której możemy dalej budować naszą obecność w Grecji.

Uproszczona struktura organizacyjna i zwiększona efektywność

1 stycznia 2020 r. wprowadziliśmy nową strukturę organizacyjną, która
w adekwatniejszy sposób odzwierciedla naszą obecną działalność. Podział według czterech regionów geograficznych został zmieniony na rzecz Usług zarządzania wierzytelnościami i Inwestycji Portfelowych – utworzony został również trzeci obszar naszej działalności: „Rynki Strategiczne”. Obejmuje on Grecję, Włochy i Hiszpanię, które są dużymi i ważnymi rynkami, na których wykonujemy podobne operacje, oparte na partnerstwie z głównymi instytucjami finansowymi. Zmiany te mają na celu uproszczenie procedur dokonywania sprawozdawczości wewnętrznej i zmniejszenie kosztów, a także poprawę zewnętrznej przejrzystości związanej z rozwojem naszych trzech dużych rynków w Europie Południowej.

W ramach naszych wysiłków na rzecz integracji i centralizacji wspólnych funkcji, jesienią 2019 r. wdrożyliśmy również program poprawy efektywności kosztowej. Równolegle kontynuowaliśmy nasze wysiłki na rzecz centralizacji i standaryzacji procesów, metod pracy oraz systemów. Te kroki mają na celu czerpanie korzyści ze skali działalności Intrum i dalsze odpowiadanie na potrzeby naszych Klientów, zwiększanie efektywności i dalszy wzrost rentowności.

Ulepszona struktura finansowania

W ciągu roku wzmocniliśmy naszą sytuację finansową poprzez szereg emisji obligacji i zwiększoną linię kredytową. To umożliwiło nam osiągnięcie bardziej przewidywalnego oraz ulepszonego profilu zapadalności, zapewniając jednocześnie zabezpieczenie i ochronę środków finansowych.

Jasne zarządzanie kwestiami związanymi ze zrównoważonym rozwojem

Zintensyfikowaliśmy wysiłki na rzecz nieustannego wdrażania podejścia sustainability w naszą działalnością i wprowadziliśmy jasną strukturę zarządzania, aby rozwiązywać kwestie związane z tym obszarem. Board of Directors pozostaje najwyższym organem decyzyjnym, a Zarząd Grupy jest odpowiedzialny za strategię zrównoważonego rozwoju.

Aby skutecznie zintegrować zrównoważony rozwój z codziennymi operacjami, powołaliśmy wewnętrzną grupę przedstawicieli odpowiedzialnych za pełnienie kluczowych funkcji. Grupa ta koncentruje się na zapewnieniu wsparcia dla realizacji naszych celów i strategii w dziedzinie zrównoważonego rozwoju oraz na rozwiązywaniu problemów związanych z tym obszarem w całej organizacji.

Trzy obszary zrównoważonego rozwoju nadające kierunek naszej pracy

Trzy ogólne obszary, które wyznaczają kierunek naszych działań na rzecz zrównoważonego rozwoju:

  • Powinniśmy umożliwiać zrównoważone płatności,
  • Być godnym zaufania i szanowanym przez wszystkich uczestnikiem rynku,
  • Rozwijać się i wykonywać pracę, która ma znaczenie.

Powyższe obszary stanowią podstawę naszej pracy nad tworzeniem wartości dla różnych grup naszych interesariuszy. Są one ściśle związane z naszą tożsamością i przenikają naszą codzienną działalność.

Obszary naszych działań związanych ze zrównoważonym rozwojem obejmują dziesięć zasad programu Global Compact ONZ. Każdy obszar tematyczny jest również powiązany z wybranymi celami zrównoważonego rozwoju (SDG) widniejącymi w Agendzie 2030 ONZ, w które możemy wnieść istotny wkład.