Kim jesteśmy i czym się zajmujemy

Intrum stara się być najbardziej etyczną firmą zarządzającą wierzytelnościami. Jeśli skontaktowaliśmy się z Tobą w sprawie zadłużenia, oznacza to, że odkupiliśmy je od Twojego wierzyciela, a pieniądze są teraz należne nam.

Chcemy z Tobą współpracować, aby pomóc Ci w spłacie zadłużenia. Weźmiemy pod uwagę Twoją sytuację finansową i ustalimy przystępny plan spłaty, który pozwoli Ci spłacić długi i wrócić do normalnego życia.

Jesteśmy zaangażowani w pomoc konsumentom znajdującym się w trudnej sytuacji. Nasz zespół obsługi klienta przeszedł specjalistyczne szkolenie, aby zapewnić najlepszą obsługę konsumentów borykających się z problemami psychicznymi lub zdrowotnymi. Zawsze traktujemy osoby zadłużone z empatią, zachowując poufność.

Intrum jest członkiem Związku Przedsiębiorstw Finansowych (ZPF) w Polsce (wcześniej Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych) od 2015 roku. 

Intrum, będąc liderem branży zarządzania wierzytelnościami, który jest przykładem etycznego działania dla innych podmiotów z sektora, funkcjonujący w oparciu o własny Kodeks Postępowania i 4 wartości, z których ogromne znaczenie ma Empathy oraz Ethics, jako Członek ZPF jest dumnym sygnatariuszem Zasad Dobrych (ZDP) – dokumentu opracowanego przez ZPF, co oznacza, że w swych działach przestrzega obowiązujących przepisów prawa, dobrych obyczajów, zawsze postępuje etycznie, a kontaktując się z osobami zadłużonymi, ma na względzie nie tylko ochronę interesów kontrahentów, ale także poszanowanie praw osób zadłużonych. 

Zasady Dobrych Praktyk to zbiór zasad postępowania, które są oparte na ogólnych normach moralnych i zasadach zgodnych z prawem obowiązującym na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, przyjętych do stosowania przez przedsiębiorstwa działające na rynku finansowym w naszym kraju, w szczególności te, które są związane z rynkiem finansów konsumenckich, będące Członkami Związku Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce. Pełna treść ZDP do pobrania TUTAJ.

Jak każda firma członkowska, regularnie przechodzimy audyt zgodności z Zasadami Dobrych Praktyk. Wszystkie przeprowadzone dotąd audyty, Intrum przeszło pomyślnie. Audyt przeprowadzany jest corocznie w styczniu. W jego trakcie Komisja Etyki ZPF bada, na ile procedury i praktyki stosowane przez Członków spełniają standardy etyczne zawarte w Zasadach Dobrych Praktyk ZPF. Procedura audytu okresowego kończy się wydaniem certyfikatu zgodności z ZDP. Certyfikat potwierdza, że przeszliśmy bieżący audyt z wynikiem pozytywnym.

Na straży przestrzegania Zasad Dobrych Praktyk przez Członków ZPF stoi Komisja Etyki ZPF, która została powołana w czerwcu 2005 roku przez Walne Zebranie Członków ZPF. W skład Komisji Etyki wchodzi zwykle 12 członków, wybieranych na dwuletnią kadencję decyzją Walnego Zebrania Członków ZPF. Komisja realizuje swoje zadania m.in. poprzez wydawanie decyzji w postępowaniach skargowych w zakresie naruszeń Zasady Dobrych Praktyk przez członków ZPF.

Każda osoba fizyczna lub prawna, a także podmioty uprawnione do reprezentowania konsumentów, mogą zgłosić do Rzecznika Etyki i Komisji Etyki ZPF przypadki naruszenia przez Członka ZPF postanowień Zasad Dobrych Praktyk.

 

O Związku Przedsiębiorstw Finansowych

ZPF powstał w 1999 roku. Aktualnie, ZPF skupia blisko sto kluczowych przedsiębiorstw działających na rynku finansowym w naszym kraju, w tym banki, doradców i pośredników finansowych, instytucje pożyczkowe, podmioty zarządzające informacją gospodarczą, zarządzające wierzytelnościami oraz przedsiębiorstwa z branży ubezpieczeniowej, itp. Intrum popiera inicjatywy i wspiera działalność organizacji, której misją jest działanie na rzecz rozwoju rynku finansowego w Polsce i podnoszenia standardów etycznych w branży od ponad 20 lat.

Misja i podstawą działalności ZPF: misją ZPF jest budowanie kapitału społecznego w sektorze finansowym w Polsce. Organizacja reprezentuje interesy podmiotów z tej branży wobec ustawodawców, administracji oraz opinii publicznej w Polsce i w Unii Europejskiej, osiągając swoje cele poprzez przekazywanie rzetelnej wiedzy i opinii na temat zjawisk istotnych dla harmonijnego rozwoju biznesu. ZPF upowszechnia wiedzę na temat rynku finansowego, współtworząc wizerunek uczestniczących w nim firm jako instytucji zaufania publicznego.

Więcej informacji o ZPF.