Zasady Dobrych Praktyk

Zasady Dobrych Praktyk

Ważne jest, aby zidentyfikować konsumentów w trudnej sytuacji i zapewnić im odpowiednie traktowanie, odzwierciedlające okoliczności, w których się znaleźli. W Intrum jesteśmy świadomi, że problemy ze zdrowiem psychicznym i fizycznym mogą wpływać na naszych klientów końcowych w różny sposób.

Nasi klienci liczą na to, że zadbamy o ich klientów, z których wielu boryka się z trudną i stresującą sytuacją finansową. Wiemy, że cenią sobie czas i troskę, jaką poświęcamy naszemu podejściu – wprowadzając plany płatności, które trwają przez długi czas.

Jak mówi jeden z naszych klientów końcowych: „Moje problemy zdrowotne i finansowe są dla mnie niezwykle trudne. Ta firma rozumie, że w życiu zdarzają się trudne sytuacje. Tak wiele innych firm mogłoby się uczyć od Intrum”.

Intrum korzysta z szerokiej gamy zewnętrznych ekspertyz, narzędzi i szkoleń w zakresie zwracania uwagi na wrażliwych klientów końcowych. Pracownicy są zachęcani do zrozumienia sytuacji każdego konsumenta i stosowania zdrowego rozsądku w swoim podejściu do nich. W przypadku wątpliwości, sprawy są przekazywane do zespołu Obsługi Klienta (końcowego).

Każda sytuacja może być inna i w związku z tym pracownicy Intrum są uczeni tego, aby być elastycznym w podejściu do naszych klientów końcowych i do zarządzania ich sprawami. Pomagają nam w tym Zasady Dobrych Praktyk opracowane przez Związek Przedsiębiorstw Finansowych.

Więcej o Zasadach Dobrych Praktyk

Zasady Dobrych Praktyk (ZDP) opracowane przez Związek Przedsiębiorstw Finansowych (ZPF), której członkiem jest Intrum, stanowią zbiór zasad postępowania, opartych na ogólnych normach moralnych i zgodnych z obowiązującym na terenie kraju prawem, przyjętych do stosowania przez przedsiębiorstwa działające na rynku finansowym, w szczególności związane z rynkiem finansów konsumenckich, będące członkami ZPF. Pełna treść ZDP do pobrania TUTAJ.

Intrum przyjęło Zasady Dobrych Praktyk, co oznacza, że w swych działach, przestrzega obowiązujących przepisów prawa, dobrych obyczajów, postępuje etycznie, kontaktując się z osobami zadłużonymi ma na względzie ochronę interesów kontrahentów, ale także poszanowanie praw dłużnika. 

Intrum, jak każda firma członkowska ZPF, regularnie przechodzi okresowy audyt zgodności postępowania z Zasadami Dobrych Praktyk przygotowanymi przez ZPF. Audyt przeprowadzany jest corocznie w styczniu. W jego trakcie Komisja Etyki ZPF bada, na ile procedury i praktyki stosowane przez Członków spełniają standardy etyczne zawarte w Zasadach Dobrych Praktyk ZPF. Procedura audytu okresowego kończy się wydaniem certyfikatu zgodności z ZDP. Wszystkie przeprowadzone dotąd audyty Intrum przeszło pomyślnie.

Na straży przestrzegania Zasad Dobrych Praktyk przez Członków ZPF stoi Komisja Etyki ZPFKomisja Etyki została powołana w czerwcu 2005 roku przez Walne Zebranie Członków ZPF. W skład Komisji Etyki wchodzi zwykle 12 członków, wybieranych na dwuletnią kadencję decyzją Walnego Zebrania Członków ZPF. Komisja realizuje swoje zadania m.in. poprzez wydawanie decyzji w postępowaniach skargowych w zakresie naruszeń Zasady Dobrych Praktyk przez członków ZPF.

Każda osoba fizyczna lub prawna, a także podmioty uprawnione do reprezentowania konsumentów, mogą zgłosić do Rzecznika Etyki i Komisji Etyki ZPF przypadki naruszenia przez Członka ZPF postanowień Zasad Dobrych Praktyk.

Zgodnie z § 9 Regulaminu Komisji Etyki i Rzecznika Etyki, wniosek o wszczęcie ewentualnego postępowania (skarga) przeciwko Intrum powinien zawierać:

  • określenie wnioskodawcy,
  • zwięzły opis okoliczności, w których w ocenie wnioskodawcy nastąpiło naruszenie Zasad Dobrych Praktyk przez Intrum,
  • wskazanie osób, które zdaniem wnioskodawcy po stronie Intrum dopuściły się naruszenia Zasad Dobrych Praktyk,
  • kopię całej posiadanej przez wnioskodawcę korespondencji i dokumentacji sprawy,
  • oraz dodatkowo: należy przesłać podpisane upoważnienie (wzór znajduje się TUTAJ) do pozyskania i przetwarzania danych osobowych oraz zgodę na wystąpienie Rzecznika/Komisji Etyki do Intrum – członka ZPF o informacje i dokumenty dotyczące okoliczności opisanych w skardze.


Masz wątpliwości co do przestrzegania przez Intrum wytycznych widniejących w ZDP?

Intrum zapewnia osobom zadłużonym ochronę ich wszelkich praw, w tym także tych służących do odpierania zarzutów wobec wierzycieli oraz zbywców wierzytelności, w granicach określonych w przepisach art. 513 Kodeksu Cywilnego oraz innymi przepisami prawa.

W trakcie pierwszego kontaktu z osobą zadłużoną, zawsze informujemy o aktualnej wartości  i źródle pochodzenia wierzytelności.

Będąc Członkiem Związku Przedsiębiorstw Finansowych w  Polsce, w swoich działaniach zobowiązaliśmy się do stosowania Zasad Dobrych Praktyk, w związku z czym każda osoba zadłużona, klient, kontrahent oraz partner biznesowy, itp., ma także możliwość wniesienia skargi do Rzecznika/Komisji Etyki ZPF na działania Intrum, co do których, może być podejrzenie, że są niezgodne z obowiązującymi, stosownymi przepisami prawa i naruszają zapisy zawarte w ZDP, kontaktując się z ZPF:
 

  • w formie listownej na adres biura ZPF – ul. Długie Pobrzeże 30, 80 – 888 Gdańsk,
  • za pośrednictwem faxu, na numer: (58) 302-92-64,
  • w formie wiadomości e-mail, na adres etyka@zpf.pl
     

Więcej informacji TUTAJ. 
*Powyższe informacje i ustalenia zostały przygotowane na podstawie oficjalnych informacji pochodzących ze strony www.zpf.pl.

“Możesz być pewien, że Twoi klienci są w bezpiecznych rękach.”

Rafał Wąsowski, Sales Director Market Poland

Chętnie opowiemy Ci o naszych usługach

Skontaktuj się z nami