Chronimy Twoje dane

Chcemy, abyś czuł się pewnie, korzystając z naszych rozwiązań i usług.

Polityka Prywatności

Wprowadzenie

Intrum szanuje prywatność wszystkich osób, z jakimi utrzymuje kontakty, niezależnie od tego, czy dane osobowe są przetwarzane przez Intrum na własny użytek (jako administratora danych osobowych), czy w imieniu innych podmiotów. Bardzo istotnym jest dla nas, abyś rozumiał, jakie kategorie Twoich danych osobowych przetwarzamy, w jakim celu to robimy, na jakiej podstawie i jakie posiadasz prawa z tym związane. Dlatego zachęcamy Cię do zapoznania się z niniejszą Polityką Prywatności, która dostarczy Ci więcej informacji na temat przetwarzania Twoich danych osobowych przez Intrum.

Prezentowana Polityka Prywatności ma wyłącznie charakter informacyjny. W szczególności, nie stanowi ona realizacji obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 i 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). 

Niniejsza Polityka Prywatności określa, w jaki sposób przetwarzamy Twoje dane osobowe i w jaki sposób kontrolujemy ich przetwarzanie, np. podczas prowadzenia windykacji i zakupu wierzytelności. W przypadku niektórych z naszych usług działamy wyłącznie jako podmiot przetwarzający, przetwarzając Twoje dane osobowe na polecenie i w imieniu naszych klientów, np. gdy świadczymy usługi windykacyjne na zlecenie innych podmiotów. Aby uzyskać informacje o sposobie przetwarzania Twoich danych w związku z takimi usługami, będziesz proszony o skontaktowanie się bezpośrednio ze stroną umowy (Twoim wierzycielem, będącym administratorem Twoich danych osobowych).

Możemy przetwarzać Twoje dane osobowe na różne sposoby i w różnych sytuacjach, w zależności od tego, czy jesteś naszym Klientem, dostawcą, czy ubiegasz się o pracę w naszej firmie. Możemy również przetwarzać dane osobowe osób odwiedzających naszą stronę internetową, w zależności od tego, w jaki sposób zdecydowały się na kontakt z nami. Niezależnie od sytuacji, zobowiązujemy się do niesprzedawania, niekomercjalizowania ani niewykorzystywania Twoich danych osobowych z naruszeniem obowiązujących przepisów o ochronie danych osobowych.

Intrum jest firmą międzynarodową, posiadającą jednostki organizacyjne w różnych krajach. Jednostka organizacyjna Intrum, przetwarzająca Twoje dane osobowe, będzie odpowiedzialna za ich ochronę (jako administrator Twoich danych osobowych). Informacje o czynnościach związanych z przetwarzaniem danych znajdziesz na stronie internetowej tej jednostki organizacyjnej, w języku urzędowym danego kraju.

Intrum respektuje Twoją prywatność, niezależnie od tego, czy przetwarzamy Twoje dane osobowe we własnym zakresie, czy w imieniu innych podmiotów. Bardzo istotnym jest dla nas abyś zrozumiał, jakie kategorie Twoich danych osobowych przetwarzamy, w jakim celu to robimy i jakie prawa Ci przysługują. Dlatego ponownie zachęcamy Cię do zapoznania się z niniejszą Polityką Prywatności, która dostarczy Ci więcej informacji na temat przetwarzania Twoich danych osobowych przez Intrum.

Jeżeli jesteś naszym Klientem - dalsze informacje dotyczące przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych znajdziesz tutaj.

Jeżeli jesteś kandydatem do pracy w Intrum - dalsze informacje dotyczące przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych znajdziesz tutaj.

Jeżeli jesteś pracownikiem Intrum - dalsze informacje dotyczące przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych znajdziesz tutaj.

Jeżeli jesteś obecnym lub potencjalnym kontrahentem, dostawcą lub utrzymujesz z nami kontakty innego rodzaju, podczas których uzyskujemy dostęp do Twoich danych osobowych - dalsze informacje dotyczące ich przetwarzania przez Intrum znajdziesz tutaj.

Jeżeli chcesz zawiadomić nas o naruszeniu ochrony Twoich danych osobowych lub przesłać nam prośbę dotyczącą Twoich praw, jako osoby, której dane dotyczą, na tej stronie znajdziesz właściwy link.

Polityka Prywatności

Niniejsza Polityka Prywatności opisuje sposób przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych, jako przedstawiciela naszego aktualnego lub przyszłego Klienta, dostawcy lub innego partnera biznesowego. Aby zapoznać się z informacjami na temat sposobu przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych, które podałaś/ -łeś nam w związku ze świadczonymi przez nas usługami, zajrzyj tutaj.

Prezentowana Polityka Prywatności ma wyłącznie charakter informacyjny. W szczególności, nie stanowi ona realizacji obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 i 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych; dalej: „RODO”).  

Dlaczego mamy dostęp do Twoich danych osobowych i dlaczego je przetwarzamy?

Intrum przetwarza Twoje dane osobowe tylko wtedy, gdy jest to zgodne z prawem. W tym przypadku przetwarzamy Twoje dane osobowe, ponieważ jest to niezbędne do wykonania umowy, której Ty albo reprezentowana przez Ciebie firma jesteście stroną, lub do podjęcia działań, na żądanie Twoje lub firmy, którą reprezentujesz, poprzedzających zawarcie umowy. Zobowiązanie do podania Twoich danych osobowych może wynikać z takiej umowy, a ich niepodanie może skutkować brakiem wykonania lub podjęcia wyżej wskazanych działań.

Jesteśmy także uprawnieni do przetwarzania danych osobowych dotyczących osób odwiedzających naszą stronę internetową lub siedzibę, w zależności od wybranego sposobu kontaktu z nami. Ponadto, zgodnie z naszym uzasadnionym interesem prawnym, możemy wykorzystywać Twoje dane osobowe w celu przekazywania Ci informacji o naszych usługach, potencjalnych klientach, analizach, wydarzeniach, szkoleniach, które mogą być dla Ciebie interesujące, lub aby móc podjąć niezbędne lub oczekiwane przez firmę, który reprezentujesz, działania.

W końcu, jesteśmy każdorazowo zobowiązani do przekazania Twoich danych osobowych uprawnionym do tego organom władzy publicznej, w trakcie kontroli przeprowadzanej przez te organy oraz w celu przeciwdziałania, monitorowania i dokumentowania przypadków oszustw, prania pieniędzy oraz innych przestępstw.

Twoje dane będą zabezpieczone zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych.

Które z Twoich danych osobowych są przetwarzane?

Twoje dane osobowe są przetwarzane w zakresie niezbędnym do realizacji stosunku umownego lub zarządzania naszą relacją biznesową. W celu zapewnienia możliwości komunikowania się z Tobą oraz bezpiecznej i właściwej identyfikacji Twoje dane osobowe są przetwarzane w następującym zakresie: imię (imiona) i nazwisko, nazwa stanowiska oraz dane kontaktowe, takie jak adres, numer telefonu i adres e-mail.

W celu realizacji prawnych obowiązków związanych z np. przeciwdziałaniem praniu pieniędzy, zakres przetwarzanych danych osobowych może obejmować także numer Twojego dowodu osobistego lub innego dokumentu identyfikacyjnego.

W celu zapewnienia bezpieczeństwa naszych pracowników oraz ochrony Twoich danych osobowych, w niektórych z naszych oddziałów został zastosowany monitoring wizyjny, a osoby wchodzące do naszych lokalizacji są każdorazowo zobowiązane do podania danych umożliwiających identyfikację. Dane zarejestrowane w systemie zarządzania monitoringiem są usuwane po 60 dniach od dnia zarejestrowania nagrania, chyba że przepisy prawa obligują nas do przechowywania tych danych przez dłuższy okres czasu.

Ponadto, nie będziemy przetwarzać szczególnych kategorii danych osobowych (tzw. „danych wrażliwych”), ujawniających Twoje pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne lub światopoglądowe, przynależność do związków zawodowych oraz Twoich danych genetycznych, danych biometrycznych w celu jednoznacznego zidentyfikowania Ciebie lub danych dotyczących Twojego zdrowia, seksualności lub orientacji seksualnej, chyba że wyrazisz na to zgodę albo przetwarzanie tych danych będzie wymagane do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń prawnych.

Czy będziecie przekazywać moje dane osobowe innym podmiotom?

Twoje dane osobowe mogą zostać przekazane naszym dostawcom, którzy dostarczają nam rozwiązania i/lub realizują część naszych usług, np. drukarniom, firmom świadczącym usługi pocztowe lub reprezentujących nas pełnomocnikom prawnym itp. Twoje dane osobowe mogą także zostać przekazane naszym Klientom, jeżeli reprezentujesz dostawcę realizującego część usług, które świadczymy na ich rzecz, oraz uprawnionym do tego organom władzy publicznej.

Ponadto, dostęp do Twoich danych osobowych mogą otrzymać nasi pracownicy. W takim przypadku dostęp do tych danych zostanie umożliwiony wyłącznie w ściśle określonym celu oraz tylko, jeżeli pracownik jest objęty zobowiązaniem do zachowania poufności.

Czy moje dane osobowe zostaną przekazane do innego kraju?

Jesteśmy podmiotem wchodzącym w skład międzynarodowej Grupy Intrum i w związku z tym Twoje dane osobowe mogą zostać przekazane do innego kraju. Jeżeli to zrobimy, to wówczas zapewnimy, że będą one zabezpieczone i przetwarzane zgodnie z zapisami RODO. Twoje dane osobowe - co do zasady - nie będą przekazywane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG).

Jednakże, dostęp do Twoich danych osobowych mogą uzyskać nasi dostawcy usług przechowywania danych, których siedziba zlokalizowana jest poza EOG, w tym m.in. w Stanach Zjednoczonych, w odniesieniu do których Komisja Europejska stwierdziła w drodze decyzji, że Stany Zjednoczone zapewniają odpowiedni stopień ochrony danych osobowych przekazywanych z Unii do podmiotów w Stanach Zjednoczonych w ramach Privacy Shield (Tarczy Prywatności UE-USA). Do programu mogą przystąpić te amerykańskie przedsiębiorstwa, które zobowiązują się do zapewnienia wyższego poziomu ochrony prywatności, niż wymagają tego amerykańskie przepisy.

Zapewniamy, że nie przekażemy Twoich danych osobowych poza EOG bez zapewnienia ich bezpieczeństwa i właściwej ochrony. Dlatego też przed rozpoczęciem współpracy z podmiotami spoza EOG, którym przekazujemy dane osobowe, upewniamy się, czy podmioty te zapewniają przetwarzanie danych osobowych na zasadach obowiązujących w Unii Europejskiej, stosując np. standardy European Union Model Clauses lub czy gwarantują odpowiednią ochronę danych osobowych swoimi (krajowymi) przepisami. Informacje o tych standardach (zabezpieczeniach) zostaną udostępnione na stronie internetowej Intrum w momencie, w którym zostanie zawarta umowa, której stroną będzie podmiot spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego, a przedmiotowe zabezpieczenia zostaną zapewnione w sposób opisany w art. 46 ust. 2 RODO.

W końcu, Twoje dane osobowe mogą zostać przekazane podmiotom innym, niż wyżej wymienione, w celu zapobiegania oszustwom lub jeżeli jesteśmy do tego zobowiązani na mocy przepisów prawa.

Jak długo przechowujemy Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, w których dane te są przetwarzane lub celów wynikających z uzasadnionego interesu prawnego, np. do dnia rozwiązania łączącej nas umowy i/lub do ostatniego dnia ustawowego terminu przedawnienia, ponieważ Twoje dane mogą być niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń prawnych. Mamy także obowiązek przechowywania Twoich danych osobowych przez wymagany prawem okres czasu w celu zapobiegania oszustwom, wykrywania i udokumentowania przypadków prania pieniędzy oraz przeprowadzania audytów finansowych.

Czy będę objęty procesem zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania?

Nie będziemy wykorzystywać Twoich danych osobowych do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.

Jakie prawa mi przysługują?

Bardzo istotnym jest, abyś rozumiał, że przetwarzamy Twoje dane osobowe i chcemy, abyś czuł się komfortowo z tym faktem. Nawet jeżeli nie potrzebujemy Twojej zgody na przetwarzanie tych danych, to wciąż przysługują Ci określone prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych.

Prawo dostępu

Możesz żądać informacji o sposobach przetwarzania Twoich danych osobowych, w tym informacji w następujących kwestiach:

  • Dlaczego przetwarzamy Twoje dane osobowe?
  • Jakie kategorie danych osobowych przetwarzamy?
  • Komu przekazujemy Twoje dane osobowe?
  • Jak długo przechowujemy Twoje dane osobowe, lub jakie są kryteria dla ustalania tego okresu?
  • Jakie przysługują Ci prawa?
  • Skąd uzyskaliśmy Twoje dane osobowe? (jeżeli nie otrzymaliśmy ich od Ciebie)
  • Czy przetwarzanie danych obejmuje automatyczne podejmowanie decyzji (tzw. profilowanie)?
  • Jeżeli Twoje dane zostały przekazane do kraju poza EOG, jak zapewniamy ich bezpieczeństwo i ochronę?

Wszystkie informacje zostały zawarte w niniejszej Polityce Prywatności.

Możesz także zażądać kopii danych osobowych, jakie posiadamy i przetwarzamy na Twój temat, jednak wydanie dodatkowych kopii podlega opłacie równej kosztom obsługi tego żądania.

Prawo do sprostowania danych

Bardzo ważnym jest, abyśmy posiadali prawidłowe informacje na Twój temat.  Zachęcamy, abyś informował nas, gdy Twoje dane osobowe są niezgodne ze stanem faktycznym, np. gdy zmieniłeś nazwisko lub adres. W przypadku chęci skorygowania danych, prosimy o dostarczenie dokumentu potwierdzającego zmiany.

Prawo do usunięcia danych oraz do bycia zapomnianym

Jeżeli przetwarzamy Twoje dane osobowe w sposób niezgodny z prawem, na przykład dłużej niż to konieczne lub bez powodu, możesz poprosić nas o skasowanie tych informacji.

Prawo do ograniczenia przetwarzania

Od chwili, gdy zwrócisz się do nas z wnioskiem o korektę Twoich danych osobowych lub jeżeli zgłosiłeś sprzeciw wobec ich przetwarzania, do czasu, aż będziemy w stanie zbadać sprawę lub potwierdzić dokładność Twoich danych (lub zmienić je zgodnie z Twoimi instrukcjami), masz prawo do ograniczenia przetwarzania. Oznacza to, że (poza przechowywaniem danych) możemy przetwarzać Twoje dane osobowe wyłącznie zgodnie z treścią Twojej zgody, w razie konieczności dotyczącej roszczeń prawnych, w celu ochrony praw innej osoby lub jeżeli z ich przetwarzaniem związany jest ważny interes publiczny.

Możesz także poprosić nas o ograniczenie przetwarzania Twoich danych, jeżeli przetwarzanie jest niezgodne z prawem, ale nie chcesz, abyśmy skasowali Twoje dane osobowe.

Prawo wniesienia sprzeciwu

Jeżeli uważasz, że nie mamy prawa by przetwarzać Twoje dane osobowe, lub chciałbyś, aby kwestia dotycząca automatycznego podejmowania decyzji została ponownie rozstrzygnięta, możesz zgłosić sprzeciw w odniesieniu do przetwarzania danych. W takiej sytuacji wolno nam kontynuować przetwarzanie tylko wówczas, jeżeli potrafimy przedstawić przekonujące uzasadnienia, które są ważniejsze od Twoich interesów, praw i swobód. Jednak zawsze możemy przetwarzać Twoje dane osobowe, gdy jest to wymagane w celu ustalenia, wykonania lub obrony roszczeń.

Prawo do przenoszenia danych

Możesz poprosić, aby Twoje dane osobowe, które podałeś nam w celu przetwarzania na podstawie zgody lub w celu wykonania umowy, zostały Ci przekazane w odpowiednio przygotowanym, powszechnie używanym i czytelnym dla urządzeń formacie. Masz także prawo żądać przekazania tych informacji do innego Administratora Danych Osobowych. Pamiętaj, że uprawnienie to możesz realizować u Administratora Danych Osobowych, a nie u podmiotu przetwarzającego Twoje dane na zlecenie tego Administratora Danych Osobowych.

Wycofanie zgody

Nie przetwarzamy danych osobowych na podstawie zgód. Jednak, biorąc pod uwagę fakt, że niektóre czynności przetwarzania powinny odbywać się na podstawie zgody, masz prawo do wycofania swojej zgody w dowolnym momencie i w związku z tym na tej podstawie zaprzestaniemy przetwarzania, jeżeli Twoje żądanie będzie uzasadnione. Nie wpłynie to na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonaliśmy na podstawie zgody przed jej cofnięciem.    

Jak mogę wnieść skargę dotyczącą wykorzystywania moich danych osobowych lub realizować moje prawa?

Jeżeli chcesz wnieść skargę dotyczącą przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych, w tym skargę związaną z którymkolwiek ze wskazanych wyżej praw, możesz skontaktować się z odpowiednim Administratorem (Twoich) Danych Osobowych lub naszym Inspektorem Ochrony Danych, a my przeanalizujemy Twoją skargę.

Jeżeli nie będziesz zadowolony z naszej odpowiedzi, lub będziesz uważał, że przetwarzamy Twoje dane niewłaściwie lub niezgodnie z prawem, możesz wnieść skargę do organu nadzorczego, celem skorzystania z możliwości ochrony prawnej przewidzianej przez prawo.

Poniżej podajemy pozostałe dane kontaktowe Administratora i Inspektora Ochrony Danych:

Intrum Sp. z o.o.: Marta Rutkowska, kontakt: IOD@intrum.pl,

Intrum Sp. z o.o., ul. Węglowa 5, 15-121 Białystok

Intrum S.A.: Katarzyna Powroźnik, kontakt: kontakt.pl@intrum.com,

Intrum S.A., ul. Czesława Miłosza 13, 50-304 Wrocław

Prawa osób, których dane dotyczą

Jeśli chcesz przesłać wniosek dotyczący któregokolwiek z Twoich praw do prywatności, możesz tego dokonać drogą elektroniczną tutaj.

Naruszenie ochrony danych

Jeżeli może to spowodować wysokie ryzyko dla praw i wolności osób fizycznych, Spółka jest również zobowiązana do niezwłocznego poinformowania o tym osoby, której dane dotyczą. Aby pomóc nam w wywiązaniu się z tych ważnych zobowiązań, zachęcamy do informowania nas o wszelkich naruszeniach ochrony danych, o których dowiedzieli się Państwo za pośrednictwem niniejszego formularz.

Polityka cookies

Na tej stronie używamy plików cookies

Cookies to niewielkie pliki zawierające litery i cyfry, które są zapisywane na urządzeniu użytkownika (komputer, urządzenia mobilne itp.), kiedy odwiedza on daną stronę internetową. Używamy plików cookies, aby umożliwiać odwiedzającym korzystanie ze strony i jej funkcji. Bez cookies korzystanie ze strony lub jej konkretnych funkcji jest niemożliwe. Cookies służą nam również do optymalizacji wydajności strony, co pozwala nam zapewniać użytkownikom jak najlepszą obsługę (cookies związane z wydajnością), a także do lepszego poznawania osób odwiedzających naszą stronę, dzięki czemu możemy doskonalić nasz serwis, produkty, usługi i działania marketingowe (cookies analizujące). 

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa zamieszczamy pliki cookies związane z wydajnością i analizą danych tylko wtedy, gdy użytkownik wyrazi na to zgodę poprzez zaznaczenie odpowiedniego okna wyboru w informacji o plikach cookies, która pojawia się (początkowo) na naszej stronie internetowej. Wiadomość ta może być wyświetlana co jakiś czas również później, np. w przypadku odrzucenia lub usunięcia danego pliku cookie („ustawienia cookies”, więcej poniżej). 

Pliki cookies można zablokować w przeglądarce. Należy przy tym pamiętać, że prawdopodobnie wpłynie to działanie plików cookies niezbędnych do korzystania z naszej strony internetowej. Oznacza to, że w przypadku zablokowania (wszystkich) plików cookies niektóre części serwisu mogą działać nieprawidłowo. Ponadto bez plików cookies nasze możliwości zapewniania jak najlepszej obsługi będą ograniczone. Na przykład, ciągle będzie pojawiać się informacja o plikach cookies, a użytkownik będzie musiał za każdym razem wybierać język. Alternatywną opcją jest zmiana ustawień przeglądarki w taki sposób, by powiadamiała użytkownika za każdym razem, gdy zapisywane są pliki cookies. 

Wiele użytecznych informacji na temat plików cookie można znaleźć na stronie http://www.allaboutcookies.org/

Cookies

ASP.NET_SessionId
Domena: www.intrum.com
Ten plik cookie jest zapisywany w chwili wejścia na stronę. Strona jest bez niego niedostępna. Plik jest usuwany po zamknięciu przeglądarki.

Google Analytics:_utma (2 lata); _utmb (30 minut); _utmc (sesja przeglądarki); _utmz (6 miesięcy), _ga(2 lata), _gat(10 minut)
Domena: www.google.com
Informacje o prywatności Google: http://www.google.com/intl/en/policies/privacy/. Te pliki cookies służą do zbierania informacji na temat tego, w jaki sposób osoby odwiedzające naszą stronę z niej korzystają. Dzięki nim możemy ulepszać nasz serwis, produkty, usługi i strategie marketingowe. Dane pochodzące z Google Analytics mogą być powiązane przez serwis Google z danymi gromadzonymi za pomocą innych usług, takich jak wyszukiwarka, YouTube, Maps czy DoubleClick.

acceptsCookies
Domena: www.intrum.com
Ten plik cookie jest zapisywany, gdy odwiedzający kliknie przycisk „Rozumiem” przy informacji o stosowaniu plików cookies. Przy kolejnych wizytach w serwisie wyskakujące okno nie będzie się już pojawiać. Plik jest usuwany po 1 roku.

Popup
Domena: www.intrum.com
Ten plik cookie jest zapisywany, gdy odwiedzający ukryje wyskakujące okno „Skontaktuj się z nami” i ponownie ukryje je podczas kolejnej wizyty. Plik jest usuwany po 1 roku.

HideLoginHelp
Domena: www.intrum.com
Ten plik cookie jest zapisywany, gdy odwiedzający ukryje tooltip przy panelu logowania w nagłówku strony i ponownie ukryje go podczas kolejnej wizyty. Plik jest usuwany po 1 roku.

IWD_LANG
Domena: www.intrum.com
Zapamiętuje preferencje językowe użytkownika. Plik cookie jest usuwany po 4 latach.

Alert-closed-[id]
Domena: www.intrum.com
Ten plik jest zapisywany, gdy odwiedzający ukryje ostrzeżenie i ponownie ukryje je podczas kolejnej wizyty. Numer identyfikacyjny jest unikalny dla każdego komunikatu. Plik jest usuwany po 1 roku.

NETSC
Domena: www.intrum.com
Plik cookie o nazwie poprzedzonej skrótem NETSC służy do weryfikacji pracy systemów zarządzania obciążeniem serwerów. Plik wygasa po 10 minutach.

EPi:NumberOfVisits
Domena: www.intrum.com
Ten plik cookie służy do personalizacji treści w zależności od liczby wizyt i czasu trwania ostatniej wizyty.

Inne
Możemy korzystać również z innych plików cookies poza opisanymi powyżej, w związku z czym niniejsza Polityka Cookies będzie odpowiednio aktualizowana.

 

Kontakt

Intrum Justitia AB (publ)
Hesselmans torg 14
SE-105 24 Stockholm, Sweden
Tel: + 46 (0)8 546 102 00
info@intrum.com

Text last updated: 2016-06-27

 

 

Warunki korzystania z serwisu

Informacje zawarte na niniejszej stronie internetowej, jak również dane wszystkich przedsiębiorstw należących do grupy Intrum, udostępniane są wyłącznie w celach informacyjnych związanych z firmą Intrum, jej spółkami zależnymi i partnerami oraz oferowanymi przez te podmioty usługami. Informacje te nie stanowią oferty sprzedaży żadnych papierów wartościowych i nie należy opierać się na nich przy podejmowaniu decyzji dotyczących jakichkolwiek inwestycji.

Informacje w ramach niniejszego serwisu przekazywane są w stanie, w jakim są, bez żadnych gwarancji ani warunków, wyraźnych czy dorozumianych, w tym dorozumianych gwarancji czy warunków dotyczących zbywalności, przydatności do określonego celu czy braku naruszeń. Wszelkie tego rodzaju dorozumiane warunki i gwarancje podlegają wyłączeniu.

Wejście na tę stronę oznacza przyjęcie do wiadomości, że Intrum nie ponosi odpowiedzialności za żadne bezpośrednie, pośrednie ani wynikowe szkody spowodowane przez korzystanie z informacji czy materiałów zamieszczonych w tym serwisie ani w żadnej witrynie dostępnej za pośrednictwem zamieszczonych w nim lików, włączając w to, bez ograniczeń, przerwy w działalności, utratę programów lub inne szkody, nawet jeśli wyraźnie poinformowano nas o możliwości wystąpienia takich szkód.

W serwisie może znajdować się lista lub linki do innych stron, które nie podlegają kontroli Intrum.  W związku z tym Intrum nie może udzielić użytkownikom żadnej gwarancji w związku z treścią tych stron, zaś fakt udostępnienia przez Intrum ich zestawienia nie świadczy o naszej aprobacie dla treści żadnej z nich. Intrum zamieszcza linki do tych stron jedynie dla wygody użytkowników.

Dozwolone jest pobieranie i wydruk materiałów pochodzących z tej strony internetowej na potrzeby zapoznania się z nimi i zachowania do późniejszego wglądu. Kopiowanie, rozpowszechnianie i modyfikacja materiałów pochodzących z tej witryny w jakimkolwiek innym celu, w formie elektronicznej czy papierowej, bez wyraźnej zgody Intrum Justitia na piśmie jest ściśle zabronione.

Korzystanie z oprogramowania pochodzącego z sieci nieodzownie obarczone jest ryzykiem. Intrum radzi, by przed pobraniem jakiegokolwiek oprogramowania z internetu użytkownik upewnił się, czy dokładnie rozumie związane z tym zagrożenia.

Powyższe wykluczenia i ograniczenia mają zastosowanie jedynie w zakresie dopuszczanym przez przepisy prawa.

Copyright © 2001-2013 Intrum Justitia AB All rights reserved. Prawa autorskie do materiałów zamieszczonych w tym serwisie należą do firmy Intrum Justitia AB, jej podmiotów zależnych i licencjodawców.

Niektóre stwierdzenia pojawiające się w publikowanych komunikatach prasowych odnoszą się do przyszłości. Stwierdzenia, które nie stanowią faktów historycznych, stanowią oświadczenia dotyczące przyszłości. Ponadto sformułowania takie jak „oczekuje”, „przewiduje”, „uważa”, „planuje”, „wskazuje” i tym podobne służą do sygnalizowania stwierdzeń odnoszących się do przyszłości. Wszelkie tego rodzaju stwierdzenia oparte są na racjonalnych przewidywaniach czynionych przez firmę Intrum Justitia w chwili publikacji. Nie stanowią one jednak gwarancji żadnych przyszłych wyników, ponieważ wiąże się z nimi ryzyko, niepewność i założenia, które mogą okazać się nieprawdziwe i sprawić, że faktyczne wyniki Intrum Justitia będą znacząco różnić się od oczekiwanych wyników czy innych założeń poczynionych w stwierdzeniach dotyczących przyszłości.

Ryzyko, niepewność i założenia, które mogą mieć wpływ na wyniki Intrum Justitia obejmują: możliwość zmniejszenia popytu na produkty i usługi Intrum Justitia na świecie w związku z uwarunkowaniami gospodarczymi czy innymi; zdolność Intrum Justitia do realizacji założonego planu rozwoju, w tym zdolność do osiągania celów związanych z elastycznością finansową na warunkach określonych przez Intrum Justitia; zmiany w ramach branży i rynków usług zarządzania wierzytelnościami, w tym zmiany preferencji klientów w zakresie usług lub produktów; presja konkurencyjna prowadząca do obniżenia cen lub utraty udziału w rynku; ryzyko związane z inwestycjami i działalnością w innych krajach, w tym wynikające z uwarunkowań gospodarczych, wahań kursów walut, uregulowań prawnych i czynników kulturowych; zdolność Intrum Justitia do pomyslnej integracji dotychczasowych i przyszłych przejęć, aliansów i inwestycji; zdolność Intrum Justitia do ochrony swoich technologii i informacji zastrzeżonych; potencjalna utrata najważniejszych aktywów gospodarczych, w tym pojemności centrum danych, lub zakłócenia w przekazie telekomunikacyjnym czy dostawie energii; zmiany w otoczeniu ustawodawczym, księgowym, regulacyjnym i handlowym mające wpływ na zdolność Intrum Justitia do zbierania, zarządzania, gromadzenia i korzystania z danych; zdolność Intrum Justitia do pozyskiwania i zatrzymywania kluczowych pracowników; oraz związane z konkurencją skutki przeliczeń na euro dla cen i strategii rynkowych stosowanych przez Intrum Justitia.

Intrum Justitia nie ma obowiązku aktualizowania stwierdzeń dotyczących przyszłości w taki sposób, aby odzwierciedlały one przyszłe wydarzenia lub okoliczności.

Cookies

Kiedy użytkownik odwiedza nasz serwis, możemy wysyłać pliki cookies do jego komputera. Cookie to niewielki plik tekstowy lub zestaw danych, który odwiedzana strona internetowa może zamieścić lub zapisać na komputerze wchodzącej na nią osoby. Cookies same w sobie nie zawierają żadnych informacji osobowych umożliwiających identyfikację. Jeśli jednak użytkownik przekaże nam tego rodzaju informacje (np. poprzez rejestrację w serwisie internetowym lub w celu otrzymania od nas hasła), mogą one zostać powiązane z danymi przechowywanymi w pliku cookie. Istnieją dwa rodzaje cookies. Pierwszy z nich to pliki, które zapisywane są na komputerze na dłuższy czas i pozostają na nim po wyłączeniu urządzenia. Takie cookies mogą służyć m.in. do zapamiętywania ustawień użytkownika stosowanych podczas ostatniej wizyty w serwisie. Drugim rodzajem plików cookies są „cookies sesji”. Kiedy użytkownik odwiedza stronę internetową, cookies sesji są tymczasowo zapisywane w pamięci jego komputera. Cookies sesji nie są przechowywane przez długi czas na komputerze, ponieważ znikają w chwili wyłączenia przeglądarki. Serwis Intrum Justitia nie korzysta z cookies sesji.

Jak unikać plików cookies

W większości przeglądarek internetowych można za pomocą odpowiednich ustawień blokować cookies, usuwać je z dysku twardego komputera lub zażądać, by przeglądarka wyświetlała powiadomienie, że strona korzysta z cookies, przed zapisaniem danego pliku. Więcej informacji na temat tych funkcji można znaleźć w instrukcji obsługi przeglądarki lub ekranie pomocy. Niektóre ze stron naszego serwisu mogą nie działać prawidłowo bez plików cookies.

Dane osobowe umożliwiające identyfikację

Bez wiedzy i zgody użytkownika nie gromadzimy żadnych danych osobowych umożliwiających identyfikację ani nie sprzedajemy i nie udostępniamy tego rodzaju danych. Możemy poprosić o przekazanie danych osobowych, aby zapewnić konkretny produkt, usługę czy informację lub w celu obsługi transakcji. Informacje te mogą przykładowo obejmować imię i nazwisko, tytuł, adres do wysyłki, adres do faktury, adres e-mail, numery telefonów lub faksu. Dane osobowe umożliwiające identyfikację gromadzimy jedynie w celu zapewnienia produktu, usługi, informacji, obsługi transakcji lub w innym celu, w związku z którym je przekazano, np. w przypadku ubiegania się o zatrudnienie w naszej firmie.