Polityka Prywatności

Intrum szanuje prawo do prywatności wszystkich osób, niezależnie od tego, czy dane osobowe są przetwarzane w naszych własnych celach, czy w imieniu innych podmiotów. Bardzo istotnym jest dla nas, abyś posiadał wiedzę o tym, jakie Twoje dane osobowe przetwarzamy, dlaczego to robimy i jakie posiadasz prawa z tym związane. Zachęcamy do zapoznania się z niniejszą Polityką Prywatności, która zawiera najważniejsze informacje na temat przetwarzania Twoich danych osobowych przez Intrum.

Dlaczego mamy dostęp do Twoich danych osobowych i w jakim celu je przetwarzamy?

Zgodnie z przepisami prawa, dostawca usług lub towarów, z którym zawarłeś umowę, może przetwarzać Twoje dane osobowe w trakcie trwania umowy, a także po jej wygaśnięciu w celu dochodzenia swoich roszczeń.

Dane mogą zostać powierzone podmiotowi trzeciemu, takiemu jak Intrum, w celu windykacji należności na rzecz wierzyciela, w przypadku gdy nie dokonujesz spłaty swoich zobowiązań zgodnie z warunkami umowy. Wierzyciel może także sprzedać Twój dług innemu podmiotowi, jeżeli nie jest to sprzeczne z przepisami prawa lub postanowieniami zawartej z Tobą umowy.

Przetwarzanie Twoich danych osobowych w związku z zarządzaniem wierzytelnościami na rzecz innego podmiotu przez Intrum jest dozwolone na gruncie przepisów o ochronie danych osobowych oraz prawa cywilnego. Intrum przetwarza w takiej sytuacji Twoje dane osobowe działając zwykle jako tzw. podmiot przetwarzający w imieniu wierzyciela będącego tzw. administratorem danych osobowych. Kupując Twój dług od wierzyciela na podstawie umowy, Intrum staje się natomiast nowym wierzycielem i administratorem danych osobowych. Po nabyciu Twojego długu Intrum uzyskuje szersze prawa do przetwarzania Twoich danych osobowych, w tym do decydowania o celach i sposobach ich przetwarzania.

Poniżej znajdziesz szczegółowe informacje na temat przetwarzania Twoich danych osobowych, w sytuacji, gdy Intrum działa jako administrator danych osobowych.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami jesteśmy zobligowani do udostępniania Twoich danych osobowych innym podmiotom, m.in. podczas kontroli przeprowadzanej przez uprawnione organy oraz w celu zapobiegania, monitorowania i ewidencjonowania przypadków oszustw, w celu przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz innym działaniom przestępczym. Nawet jeżeli spłacisz swoje zadłużenie, możemy przetwarzać Twoje dane osobowe, jeżeli jesteśmy do tego zobowiązani na podstawie przepisów prawa lub uprawnienie do ich dalszego przetwarzania nie narusza Twoich praw i wolności.

Jakie Twoje dane osobowe przetwarzamy i w jakim celu?

Przetwarzamy informacje niezbędne do obsługi Twojego zadłużenia. Aby móc komunikować się z Tobą oraz zapewnić bezpieczną i poprawną identyfikację, konieczne jest dysponowanie przez nas danymi identyfikacyjnymi (np. imię, nazwisko, data urodzenia, numer PESEL) oraz danymi kontaktowymi (np. adres, numer telefonu,  adres e-mail).

W celu prawidłowej obsługi Twojego zadłużenia, sporządzenia planów płatności oraz nadzorowania terminów spłaty, przetwarzamy także informacje finansowe, takie jak historia dotychczasowych płatności, dane dotyczące aktualnego salda, odsetek oraz dodatkowych opłat składających się na Twoje zadłużenie. Posiadamy także informacje o dokumentach, z których wynika zadłużenie i które stanowią podstawę prowadzenia przez Intrum obsługi Twojego zadłużenia. 

Aby lepiej zrozumieć Twoją sytuację i podjąć świadomą decyzję dotyczącą proponowanych scenariuszy spłaty Twojego zadłużenia, korzystamy także z danych dotyczących przyczyn braku spłaty, które nam przekazałeś - np. informacji o Twojej sytuacji osobistej lub rodzinnej, problemach związanych z pracą, itp.

Przechowywane przez nas dane osobowe są również niezbędne dla obrony ewentualnych roszczeń lub do uzyskania tytułów wykonawczych i prowadzenia dalszych działań windykacyjnych. Wykorzystujemy Twoje dane osobowe także w celu zapewnienia dobrych praktyk windykacyjnych, np. poprzez szkolenie naszych pracowników. W celu zapewnieniu bezpieczeństwa, ochrony mienia oraz zachowania w tajemnicy informacji poufnych, w naszym biurze stosujemy monitoring wizyjny.

 • Szczegółowe informacje na temat przetwarzania danych osobowych interesantów odwiedzających nasze biuro znajdziesz tutaj.
 • Szczegółowe informacje na temat przetwarzania przez Intrum danych osobowych klientów Klarna Bank AB znajdziesz tutaj.
 • Szczegółowe informacje na temat przetwarzania przez Intrum danych osobowych klientów Zalando Payments GmbH znajdziesz tutaj.

Czy przetwarzamy Twoje dane wrażliwe?

Jeżeli nie jest to wymagane do obrony lub dochodzenia roszczeń, nie będziemy przetwarzać szczególnych kategorii danych osobowych (często nazywanych „danymi wrażliwymi”), do których należą dane osobowe ujawniające pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne lub światopoglądowe, przynależność do związków zawodowych oraz dane genetyczne, dane biometryczne przetwarzane w celu jednoznacznego zidentyfikowania osoby fizycznej oraz dane dotyczące zdrowia, seksualności lub orientacji seksualnej. 

Standardowa obsługa Twojego zadłużenia nie wymaga posiadania przez nas danych wrażliwych, dlatego też prosimy o nieprzesyłanie do nas dokumentów zawierających tego typu informacje oraz nieprzekazywanie tych danych drogą telefoniczną. Jeżeli jednak przekazałeś nam dane szczególnej kategorii, nie wykorzystamy ich do obsługi Twojego zadłużenia i zostaną one usunięte jako zbędne lub nadmiarowe.

Czy masz obowiązek przekazania nam Twoich danych osobowych?

Nie masz obowiązku przekazania nam swoich danych osobowych. Większość Twoich danych osobowych, jakie przetwarzamy, pochodzi z innego źródła, w szczególności od podmiotu, z którym zawarłeś umowę.

Możesz jednak zdecydować o przekazaniu nam dodatkowych danych osobowych. Takie informacje mogą nam pomóc w prowadzeniu Twojej sprawy i zwykle jest to dla Ciebie korzystne. Na przykład, jeśli zmieniłeś adres korespondencyjny i chcesz nas o tym poinformować, aby zachować ciągłość komunikacji z Tobą, a tym samym uchronić Cię od niespodziewanych, kolejnych etapów obsługi Twojego zadłużenia.

Czy będziemy przekazywać Twoje dane osobowe innym podmiotom?

Możemy przekazać Twoje dane osobowe naszym dostawcom, którzy pomagają nam lub realizują część naszych usług, na przykład drukarniom, firmom świadczącym usługi pocztowe lub dostawcom usług IT, pod warunkiem istnienia pomiędzy nami, a tymi podmiotami odpowiedniej podstawy prawnej do przekazania danych. Możemy także udostępniać Twoje dane uprawnionym organom i instytucjom - np. organom kontroli skarbowej, komornikom, sądom, organom administracji publicznej, organom ścigania.

Dostęp do Twoich danych osobowych mają nasi pracownicy i współpracownicy, jednakże tylko po złożeniu zobowiązania do zachowania ich w poufności i w najwęższym możliwym zakresie uzasadnionym wykonywanymi obowiązkami.

Czy Twoje dane osobowe zostaną przekazane do innego kraju?

Ponieważ wchodzimy w skład Grupy Intrum, możemy przekazywać Twoje dane osobowe do innego kraju w którym działają podmioty z Grupy Intrum. Dotyczy to zwłaszcza sytuacji, w której obsługa Twojego zadłużenia jest związana z Twoimi zobowiązaniami zawartymi za granicą Polski. Jeżeli to zrobimy, zadbamy o istnienie odpowiednich mechanizmów zabezpieczających i zapewniających zgodność z przepisami o ochronie danych osobowych. Nie przekażemy Twoich danych osobowych poza terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego bez zapewnienia ich bezpieczeństwa i ochrony.

Jak długo przechowujemy Twoje dane osobowe?

Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe tak długo, jak jest to konieczne do realizacji umowy pomiędzy Intrum, a wierzycielem, a także do momentu, gdy jest to uzasadnione ze względu na istniejący obowiązek prawny, np. w zakresie przepisów o rachunkowości.

Aby zabezpieczyć ciągłość działania i obsługi Twojego zadłużenia, sporządzamy kopie zapasowe danych. Twoje dane osobowe mogą zatem być także pasywnie przetwarzane w kopiach zapasowych. Dane osobowe zostają trwale usunięte z kopii zapasowych, gdy ustaje cel ich przetwarzania w systemie podstawowym i kolejna kopia zostanie nadpisana nowymi danymi.

Czy będziesz objęty procesem zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania?

Nie, ponieważ za każdą decyzją podejmowaną przez Intrum stoi człowiek. Używamy narzędzi bazujących na scenariuszach, statystykach i naszym doświadczeniu, które pomagają nam w podejmowaniu trafnych decyzji odnośnie do Twojego zadłużenia.

Tak ustanowiony proces nie rodzi bezpośrednich skutków prawnych wynikających z automatycznych decyzji podejmowanych w oparciu o algorytmy. Ostateczną decyzję zawsze podejmuje nasz pracownik.

Jeżeli jednak uważasz, że decyzja podjęta przez naszego pracownika i wspomagana dzięki rozwijanym przez Intrum narzędziom jest niesprawiedliwa, zachęcamy do kontaktu w celu wypracowania najlepszego możliwego rozwiązania.

Jakie prawa Ci przysługują?

Przykładamy najwyższą wagę do zapewnienia bezpiecznego i zgodnego z prawem przetwarzania Twoich danych osobowych. Nawet jeżeli Twoja zgoda na przetwarzanie danych nie jest niezbędna, chcemy abyś wiedział, że masz określone prawa związane z przetwarzaniem Twoich danych.

W przypadkach, w których Twoje dane są przetwarzane przez Intrum na wniosek wierzyciela wobec którego posiadasz zobowiązanie, swoje prawa możesz realizować u tego wierzyciela, będącego tzw. administratorem danych osobowych. Dane wierzyciela zawsze wskazujemy w korespondencji kierowanej do Ciebie lub możemy przekazać podczas rozmowy telefonicznej z naszymi pracownikami.

Jeżeli Twój dług został nabyty przez Intrum, a tym samym staliśmy się administratorem Twoich danych osobowych, udzielimy odpowiedzi na Twoje pytania bez zbędnej zwłoki, nie obciążając Cię kosztami. Mamy na to miesiąc, a w szczególnie skomplikowanych przypadkach możemy ten termin przedłużyć o kolejne dwa miesiące po poinformowaniu Cię o tym fakcie. Jeżeli Twoje zapytania będą miały uporczywy charakter, możemy obciążyć Cię kosztami udzielenia odpowiedzi, jednak zawsze będą to koszty adekwatne do kosztów obsługi Twojego zapytania przez naszych pracowników.

Poniżej prezentujemy Twoje uprawnienia w zakresie przetwarzania danych osobowych. Prosimy, abyś miał na uwadze, że poniższe uprawnienia możesz w pełni zrealizować u administratora danych osobowych, którym jest wierzyciel. Jeżeli Intrum obsługuje Twoje zadłużenie na zlecenie tego wierzyciela, jedynie pośredniczy w realizacji Twoich praw.

Prawo dostępu

Możesz żądać potwierdzenia, czy przetwarzane są Twoje dane osobowe, a jeżeli ma to miejsce, uzyskać dostęp do nich oraz informacje o następujących kwestiach:

 • W jakich celach i na jakiej podstawie są przetwarzane Twoje dane
 • Jakie kategorie Twoich danych są przetwarzane
 • Komu są udostępniane Twoje dane
 • Jak długo Twoje dane będą przetwarzane
 • Jak uprawnienia przysługują Ci w związku z przetwarzaniem danych
 • Z jakich źródeł pozyskaliśmy Twoje dane
 • Czy Twoje dane podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym  profilowaniu
 • Czy Twoje dane są przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy

Prawo do sprostowania danych

Bardzo ważnym jest, abyśmy posiadali prawidłowe informacje na Twój temat.  Zachęcamy, abyś informował nas, gdy Twoje dane osobowe są niezgodne ze stanem faktycznym, np. gdy zmieniłeś adres.

Prawo do usunięcia danych

Jeżeli w Twojej ocenie przetwarzamy Twoje dane osobowe w sposób niezgodny z prawem, np. dłużej niż jest to uzasadnione lub bez podstawy prawnej, możesz zwrócić się do nas z wnioskiem o usunięcie Twoich danych.

Prawo do ograniczenia przetwarzania

Od chwili, gdy zwrócisz się do nas z wnioskiem o sprostowanie Twoich danych osobowych lub jeżeli zgłosiłeś sprzeciw wobec ich przetwarzania, do czasu, aż będziemy w stanie wyjaśnić sprawę lub potwierdzić prawidłowość Twoich danych, masz prawo do ograniczenia ich przetwarzania. Oznacza to, że (poza przechowywaniem danych) możemy przetwarzać Twoje dane osobowe wyłącznie zgodnie z treścią Twojej zgody, w razie konieczności dotyczącej obrony roszczeń, w celu ochrony praw innej osoby lub jeżeli z ich przetwarzaniem związany jest ważny interes publiczny. Możesz także poprosić nas o ograniczenie przetwarzania Twoich danych, jeżeli przetwarzanie jest niezgodne z prawem, ale nie chcesz, abyśmy usunęli Twoje dane osobowe.

Prawo do sprzeciwu

Jeśli uważasz, że nie mamy prawa do przetwarzania Twoich danych osobowych, możesz sprzeciwić się przetwarzaniu. W takich przypadkach możemy kontynuować przetwarzanie tylko wtedy, gdy wykażemy, że nasze nadrzędne podstawy prawne przetwarzania przewyższają Twoje prawa i wolności wynikające z RODO. Twoje dane osobowe będziemy jednak przetwarzać, jeśli będzie to wymagane do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

Prawo do przenoszenia danych

Możesz zwrócić się do nas z prośbą, aby Twoje dane osobowe, które podałeś nam na podstawie zgody lub w celu wykonania umowy, zostały Ci przekazane w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Masz także prawo żądać przekazania tych informacji do innego administratora danych osobowych.

Wycofanie zgody

Co do zasady nie przetwarzamy danych osobowych na podstawie zgody. Jeżeli jednak w określonej sytuacji podstawą prawną przetwarzania danych jest zgoda, masz prawo do wycofania swojej zgody w dowolnym momencie. W takim wypadku zaprzestaniemy przetwarzania, jeżeli Twoje żądanie będzie uzasadnione. Nie wpłynie to na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonaliśmy na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

W jaki sposób możesz wnieść skargę dotyczącą przetwarzania Twoich danych osobowych lub realizować swoje prawa?

Jeżeli chcesz wnieść skargę dotyczącą przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych, w tym skargę związaną z którymkolwiek ze wskazanych wyżej praw, możesz skontaktować się z administratorem Twoich danych osobowych.

Jeżeli nie będziesz zadowolony z naszej odpowiedzi, lub będziesz uważał, że przetwarzamy Twoje dane niewłaściwie lub niezgodnie z prawem, możesz wnieść skargę do organu nadzorczego (w Polsce jest nim Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych Intrum Sp. z o.o.:

Paweł Zbrzyzny, Intrum Sp. z o.o., ul. Domaniewska 48, 02-672 Warszawa, iod@intrum.pl