Zasady i warunki korzystania z serwisu

Informacje zawarte na niniejszej stronie internetowej, jak również informacje o wszystkich spółkach powiązanych z Intrum, są udostępniane wyłącznie w celach informacyjnych, dotyczą Intrum, spółek zależnych i partnerów oraz oferowanych przez nich usług. Nie stanowią oferty sprzedaży jakichkolwiek papierów wartościowych i nie można na nich polegać w związku z jakimikolwiek decyzjami inwestycyjnymi.

Informacje na tej stronie są dostarczane poglądowo, czyli bez gwarancji i warunków jakiegokolwiek rodzaju – wyraźnych lub dorozumianych, w tym m.in. dorozumianych gwarancji lub warunków przydatności handlowej, przydatności do określonego celu lub nienaruszalności. Wszystkie ukryte warunki oraz gwarancje nie są niniejszym zawarte.

Uzyskując dostęp do niniejszej strony internetowej, zgadzają się Państwo z tym, że Intrum nie będzie ponosić żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek bezpośrednie, pośrednie lub wynikowe straty wynikające z korzystania z informacji i materiałów zawartych na niniejszej stronie internetowej lub jakiejkolwiek innej stronie internetowej, do której prowadzą hiperłącza. Dotyczy to również ograniczeń, strat w zyskach, przerw w działalności, utraty programów i innych trudności, nawet jeśli byliśmy w pełni świadomi możliwości zaistnienia takich konsekwencji.

Inne strony internetowe, które mogą być wymienione lub podlinkowane na tej stronie, nie są kontrolowane przez Intrum. W związku z tym Intrum nie może składać Państwu żadnych poświadczeń dotyczących treści tych stron, a fakt, iż Intrum udostępnił Państwu tę listę, nie może stanowić poświadczenia ze strony Intrum dla którejkolwiek z tych stron. Intrum udostępnia linki do tych stron dla Państwa wygody.

Udziela się zgody na pobieranie i drukowanie materiałów z tej strony internetowej w celu przeglądania, czytania i przechowywania w celach informacyjnych. Jakiekolwiek inne kopiowanie, rozpowszechnianie lub modyfikacja materiałów zawartych na tej stronie, zarówno w formie elektronicznej, jak i papierowej, bez wyraźnej uprzedniej pisemnej zgody Intrum, jest surowo zabronione.

Istnieją nieodłączne zagrożenia związane z korzystaniem z jakiegokolwiek oprogramowania znalezionego w Internecie, a Intrum ostrzega, aby upewnić się, że w ryzyko przed pobraniem jakiegokolwiek oprogramowania z Internetu jest w pełni zrozumiane.

Powyższe wyłączenia i ograniczenia mają zastosowanie wyłącznie w zakresie dozwolonym przez prawo.

Prawa autorskie © 2001-2024 Intrum AB Wszystkie prawa zastrzeżone.

Prawa autorskie do materiałów zawartych na tej stronie należą do firmy Intrum AB, jej spółek zależnych lub licencjodawców.

Niektóre stwierdzenia zawarte w wydanych komunikatach prasowych są stwierdzeniami wybiegającymi w przyszłość. Stwierdzenia, które nie są faktami historycznymi, są stwierdzeniami dotyczącymi przyszłości. Ponadto słowa takie jak „oczekuje się”, „przewiduje się”, „wierzy się”, „planuje się”, „wskazuje się” i podobne wyrażenia mają na celu identyfikację stwierdzeń wybiegających w przyszłość. Wszystkie takie stwierdzenia wybiegające w przyszłość opierają się na realistycznych przewidywaniach firmy Intrum w momencie ich składania. Stwierdzenia wybiegające w przyszłość nie stanowią jednak gwarancji przyszłych wyników, ponieważ wiążą się z ryzykiem, niepewnością i założeniami, które mogą okazać się błędne i które mogą spowodować, że rzeczywiste wyniki Intrum będą istotnie różnić się od oczekiwanych wyników lub innych oczekiwań wyrażonych w takich stwierdzeniach wybiegających w przyszłość.

Ryzyko, niepewność i założenia, które mogą mieć wpływ na wyniki działalności Intrum, obejmują: możliwość, że warunki ekonomiczne lub inne mogą doprowadzić do zmniejszenia popytu na produkty i usługi Intrum na całym świecie. Zdolność Intrum do pomyślnej realizacji planu rozwoju, w tym zdolność do osiągnięcia celów elastyczności finansowej na warunkach przewidzianych przez Intrum zależy od: zmiany w branży CMS i na rynkach, w tym zmiany preferencji klientów w zakresie usług/produktów; presja konkurencyjna powodująca obniżki cen i/lub utratę udziału w rynku; ryzyko związane z inwestycjami i operacjami zagranicznymi, w tym zagranicznymi warunkami gospodarczymi, wahaniami kursów walutowych, otoczeniem regulacyjnym i czynnikami kulturowymi; zdolności Intrum do skutecznej integracji ostatnich i przyszłych przejęć, sojuszy i zdolność Intrum do ochrony zastrzeżonych informacji i technologii; potencjalnej utraty kluczowych aktywów biznesowych, w tym zmniejszenie możliwości centrów danych, przerwy w połączeniach telekomunikacyjnych lub źródłach zasilania; zmiany w otoczeniu prawnym, księgowym, regulacyjnym i handlowym wpływające na zdolność Intrum do gromadzenia, zarządzania, agregowania i wykorzystywania danych; zdolność Intrum do przyciągania i zatrzymywania kluczowych pracowników; oraz zmiany w komunikacji, przejście na euro może mieć wpływ na strategie cenowe i marketingowe Intrum.

Intrum nie zobowiązuje się do aktualizowania jakichkolwiek stwierdzeń dotyczących przyszłości w celu odzwierciedlenia przyszłych zdarzeń lub okoliczności.

Nie będziemy gromadzić Twoich danych osobowych bez Twojej wiedzy i odpowiedniej podstawy prawnej, nie będziemy też sprzedawać ani udostępniać takich danych. W celu dostarczenia Ci określonego produktu, usługi, informacji lub w celu przetworzenia transakcji, możemy poprosić Cię o podanie danych osobowych. Informacje te mogą obejmować np. imię i nazwisko, tytuł, adres wysyłki, adres rozliczeniowy, adres e-mail, numery telefonów lub numery faksu. Dane osobowe są gromadzone tylko wtedy, gdy jest to konieczne do dostarczenia produktu, usługi, informacji, przetworzenia transakcji lub jeśli prześlesz je do nas w innych celach, np. w celu ubiegania się o pracę. Aby dowiedzieć się więcej o tym, jak przetwarzane będą Twoje dane osobowe, przeczytaj naszą politykę prywatności.