Kim jesteśmy i co robimy

Jeśli otrzymałeś wezwanie do zapłaty od Intrum lub skontaktowaliśmy się z Tobą telefonicznie, prawdopodobnie masz niespłacone zobowiązania. Powodów takiej sytuacji może być kilka: brak środków, by zapłacić w terminie lub po prostu przeoczenie terminu, który widnieje na fakturze. Rozumiemy to, jednak pamiętajmy, że podpisując umowę obligujemy się zapłacić za produkt lub usługę. Jesteśmy po to, by pomóc w wypełnieniu tego zobowiązania.

W Intrum, codziennie kontaktujemy się z tysiącami klientów: za pomocą telefonu, listów, e-maili, czatów internetowych i social media.

Nasi Pracownicy są odpowiednio przeszkoleni, by poprzez otwartą komunikację i szacunek do rozmówcy pomóc mu znaleźć rozwiązanie, które będzie satysfakcjonujące dla obydwu stron. Nasze zadanie to jednak nie tylko odzyskanie zaległych należności, ale również wskazanie rozmówcy, jak zarządzać swoimi wydatkami tak, by kolejny raz nie znaleźć się w takiej sytuacji.

Pracujemy dla firm (dużych i małych), organizacji i rządów, aby pomóc im odzyskać zaległe należności.

Mamy świadomość, że gdy firmy otrzymują płatności na czas, są w stanie rozwijać się, inwestować i zatrudniać ludzi. Jest to ważne nie tylko w kontekście społecznym, ale również z punktu widzenia jednostek.

 

Intrum jest członkiem Związku Przedsiębiorstw Finansowych (ZPF) w Polsce (wcześniej Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych) od 2015 roku. 

Intrum, będąc liderem branży zarządzania wierzytelnościami, który jest przykładem etycznego działania dla innych podmiotów z sektora, funkcjonujący w oparciu o własny Kodeks Postępowania i 4 wartości, z których ogromne znaczenie ma Empathy oraz Ethics, jako Członek ZPF jest dumnym sygnatariuszem Zasad Dobrych (ZDP) – dokumentu opracowanego przez ZPF, co oznacza, że w swych działach przestrzega obowiązujących przepisów prawa, dobrych obyczajów, zawsze postępuje etycznie, a kontaktując się z osobami zadłużonymi, ma na względzie nie tylko ochronę interesów kontrahentów, ale także poszanowanie praw osób zadłużonych. 

Zasady Dobrych Praktyk to zbiór zasad postępowania, które są oparte na ogólnych normach moralnych i zasadach zgodnych z prawem obowiązującym na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, przyjętych do stosowania przez przedsiębiorstwa działające na rynku finansowym w naszym kraju, w szczególności te, które są związane z rynkiem finansów konsumenckich, będące Członkami Związku Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce. Pełna treść ZDP do pobrania TUTAJ.

Jak każda firma członkowska, regularnie przechodzimy audyt zgodności z Zasadami Dobrych Praktyk. Wszystkie przeprowadzone dotąd audyty, Intrum przeszło pomyślnie. Audyt przeprowadzany jest corocznie w styczniu. W jego trakcie Komisja Etyki ZPF bada, na ile procedury i praktyki stosowane przez Członków spełniają standardy etyczne zawarte w Zasadach Dobrych Praktyk ZPF. Procedura audytu okresowego kończy się wydaniem certyfikatu zgodności z ZDP. Certyfikat potwierdza, że przeszliśmy bieżący audyt z wynikiem pozytywnym.

Na straży przestrzegania Zasad Dobrych Praktyk przez Członków ZPF stoi Komisja Etyki ZPF, która została powołana w czerwcu 2005 roku przez Walne Zebranie Członków ZPF. W skład Komisji Etyki wchodzi zwykle 12 członków, wybieranych na dwuletnią kadencję decyzją Walnego Zebrania Członków ZPF. Komisja realizuje swoje zadania m.in. poprzez wydawanie decyzji w postępowaniach skargowych w zakresie naruszeń Zasady Dobrych Praktyk przez członków ZPF.

Każda osoba fizyczna lub prawna, a także podmioty uprawnione do reprezentowania konsumentów, mogą zgłosić do Rzecznika Etyki i Komisji Etyki ZPF przypadki naruszenia przez Członka ZPF postanowień Zasad Dobrych Praktyk.

 

O Związku Przedsiębiorstw Finansowych:

ZPF powstał w 1999 roku. Aktualnie, ZPF skupia blisko sto kluczowych przedsiębiorstw działających na rynku finansowym w naszym kraju, w tym banki, doradców i pośredników finansowych, instytucje pożyczkowe, podmioty zarządzające informacją gospodarczą, zarządzające wierzytelnościami oraz przedsiębiorstwa z branży ubezpieczeniowej, itp. Intrum popiera inicjatywy i wspiera działalność organizacji, której misją jest działanie na rzecz rozwoju rynku finansowego w Polsce i podnoszenia standardów etycznych w branży od ponad 20 lat.

Misja i podstawą działalności ZPF:

Misją ZPF jest budowanie kapitału społecznego w sektorze finansowym w Polsce. Organizacja reprezentuje interesy podmiotów z tej branży wobec ustawodawców, administracji oraz opinii publicznej w Polsce i w Unii Europejskiej, osiągając swoje cele poprzez przekazywanie rzetelnej wiedzy i opinii na temat zjawisk istotnych dla harmonijnego rozwoju biznesu. ZPF upowszechnia wiedzę na temat rynku finansowego, współtworząc wizerunek uczestniczących w nim firm jako instytucji zaufania publicznego.

Więcej informacji o ZPF.