Polityka Prywatności

Intrum szanuje prywatność wszystkich osób, z którymi utrzymuje kontakty, niezależnie od tego, czy dane osobowe są przetwarzane na własny użytek, czy w imieniu innych podmiotów. Bardzo istotnym jest dla nas, abyś zrozumiał, jakie Twoje dane osobowe przetwarzamy, dlaczego to robimy i jakie posiadasz prawa z tym związane. Zachęcamy Cię zatem do zapoznania się z niniejszą Polityką Prywatności, która dostarczy Ci podstawowych informacji na temat przetwarzania Twoich danych osobowych przez Intrum.

Polityka Prywatności

Prezentowana Polityka Prywatności ma wyłącznie charakter informacyjny. W szczególności, nie stanowi ona realizacji obowiązków informacyjnych, przewidzianych w art. 13 i 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych; dalej: „RODO”). 

Dlaczego mamy dostęp do Twoich danych osobowych i dlaczego je przetwarzamy?

Zgodnie z postanowieniami obowiązującego prawa, dostawca usług lub towarów, z którym zawarłeś umowę, może przetwarzać Twoje dane osobowe w trakcie trwania umowy lub także po jej wygaśnięciu w celu dochodzenia swoich roszczeń.

Dane mogą zostać przekazane podmiotowi zewnętrznemu, takiemu jak nasza firma, w celu windykacji należności na rzecz wierzyciela, w przypadku gdybyś nie dokonywał spłat swoich zobowiązań zgodnie z warunkami umowy. Wierzyciel może także sprzedać Twoje zadłużenie do innego podmiotu, jeżeli nie jest to sprzeczne z postanowieniami obowiązującego prawa lub zapisami umowy z Tobą.

Administrowanie zadłużeniem powiązanym z Twoimi danymi osobowymi na rzecz innego podmiotu przez naszą firmę jest dozwolone na gruncie prawa do ochrony prywatności oraz prawa cywilnego. Kupując Twoje zadłużenie od wierzyciela na podstawie umowy, nasza firma staje się właścicielem zadłużenia, a tym samym nabywa uprawnienie do administrowania Twoimi danymi osobowymi zgodnie z taką umową, które stają się niezbędne do dochodzenia wierzytelności. Po zakupie Twojego zadłużenia nasza firma nabywa rozszerzone prawa do przetwarzania Twoich danych osobowych, w tym do decydowania o sposobach ich przetwarzania, jeżeli prowadzą one do spłaty Twojego zobowiązania.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa zobligowani jesteśmy do udostępniania Twoich danych osobowych uprawnionym podmiotom zewnętrznym, które legitymują się uprawnieniem do żądania takich danych. Jesteśmy m.in. zobowiązani do udostępniania Twoich danych podczas kontroli przeprowadzanej przez uprawnione organy oraz w celu zapobiegania, monitorowania i ewidencjonowania przypadków oszustw, w celu przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz innym działaniom przestępczym. Nawet jeżeli spłacisz swoje zadłużenie, to możemy przetwarzać Twoje dane osobowe, jeżeli jesteśmy do tego zobowiązani przepisami obowiązującego prawa lub uprawnienie do ich dalszego przetwarzania nie narusza Twoich praw i wolności.

Jakie moje dane osobowe są przetwarzane i dlaczego?

Posiadamy niezbędne informacje do obsługi Twojego zadłużenia. Aby móc komunikować się z Tobą oraz zapewnić bezpieczną i poprawną identyfikację, potrzebujemy Twojego imienia i nazwiska, numeru identyfikacyjnego (PESEL), daty urodzenia oraz danych kontaktowych, takich jak adres, numer telefonu,  adres e-mail itp.

W celu skutecznej obsługi Twojego zadłużenia, sporządzenia planów płatności oraz nadzorowania terminów spłaty, przetwarzamy także informacje finansowe, takie jak historia dotychczasowych płatności zadłużenia, dane dotyczące aktualnego salda, odsetek oraz dodatkowych opłat składających się na Twoje zadłużenie. Posiadamy także informacje o dokumentach, z których wynika zadłużenie i które stanowią podstawę prowadzenia przez naszą Firmę obsługi Twojego zadłużenia. 

Aby lepiej zrozumieć Twoją sytuację i podjąć świadomą decyzję dotyczącą proponowanych scenariuszy dla Twojego zadłużenia, posiadamy także informacje dotyczące przyczyn braku spłaty, które nam przekazałeś - czyli informacje o Twojej sytuacji osobistej lub rodzinnej, problemach związanych z pracą, itp.

Przechowywane przez nas dane osobowe są także niezbędne dla obrony ewentualnych roszczeń prawnych lub do uzyskania tytułów wykonawczych i prowadzenia innych działań windykacyjnych. Wykorzystujemy Twoje dane osobowe także w celu zapewnienia dobrych praktyk windykacyjnych, np. poprzez nagrywanie rozmów telefonicznych w celu szkolenia naszych pracowników oraz dokumentowania Twoich praw i naszych obowiązków w stosunku do Ciebie. Dla zapewnienia bezpieczeństwa fizycznego naszych biur ale także w celu ochrony Twoich danych osobowych przetwarzanych w tych biurach, stosujemy także monitoring wizyjny przestrzeni ogólnie dostępnych oraz przeznaczonych wyłącznie dla upoważnionych osób.

O ile nie uzgodniliśmy z Tobą inaczej, lub jeżeli nie jest to wymagane do wniesienia, wykonania lub obrony roszczeń prawnych, nie będziemy gromadzić i przetwarzać szczególnych kategorii danych osobowych (zobacz poniżej).

Czy przetwarzacie dane wrażliwe na mój temat?

Jeżeli nie jest to wymagane do wniesienia, realizacji lub obrony roszczeń prawnych, nie będziemy gromadzić i przetwarzać szczególnych kategorii danych osobowych (często nazywanych „danymi wrażliwymi”, do których należą dane o rasie lub narodowości, poglądach politycznych, wyznaniu, światopoglądzie, przynależności związkowej, a także informacje dotyczące zdrowia, czy życia seksualnego). 

Standardowa obsługa Twojego zadłużenia nie wymaga posiadania przez nas danych wrażliwych, dlatego też prosimy o nie przesyłanie do nas dokumentów zawierających tego typu informacje oraz nie przekazywanie tych danych drogą telefoniczną. Jeżeli jednak przekazałeś nam dane o szczególnej kategorii, nie wykorzystamy ich do obsługi Twojego zadłużenia i zostaną one usunięte zgodnie z przyjętymi w naszej firmie politykami usuwania zbędnych lub nadmiarowych danych.

Czy muszę przekazać wam moje dane osobowe?

Nie masz obowiązku przekazania nam swoich danych osobowych. Większość Twoich danych osobowych, jakie przetwarzamy, pochodzi z innego źródła.

Możesz jednak zadecydować o przekazaniu nam dodatkowych danych osobowych. Takie informacje mogą nam pomóc w prowadzeniu Twojej sprawy i zwykle jest to dla Ciebie korzystne. Na przykład, zmieniłeś adres korespondencyjny i chcesz nas o tym poinformować, aby zachować ciągłość komunikacji z Tobą, a tym samym uchronić Cię od niespodziewanych, kolejnych etapów obsługi Twojego zadłużenia.

Czy będziecie przekazywać moje dane osobowe innym podmiotom?

Możemy przekazać Twoje dane osobowe naszym dostawcom, którzy pomagają nam i/lub realizują część naszych usług, na przykład drukarniom, firmom świadczącym usługi pocztowe lub przedstawicielom prawnym, pod warunkiem istnienia pomiędzy nami a tymi podmiotami relacji handlowych opartych o sformalizowane umowy. Możemy także udostępniać Twoje dane organom kontroli skarbowej, komornikom, instytucjom rządowym, itp., które legitymują się uprawnieniem do wejścia w ich posiadane.

Dostęp do Twoich danych osobowych będą mieli nasi pracownicy i współpracownicy, jednakże tylko po złożeniu zobowiązania do zachowania ich w poufności i w najwęższym możliwym zakresie uzasadnionym wykonywanymi obowiązkami.

Czy moje dane osobowe zostaną przekazane do innego kraju?

Ponieważ wchodzimy w skład Grupy Intrum, możemy przekazywać Twoje dane osobowe do innego kraju w którym działają spółki Intrum. Dotyczy to szczególnie sytuacji, w której obsługa Twojego zadłużenia związana jest z Twoimi zobowiązaniami zawartymi za granicą Polski. Jeżeli to zrobimy, zadbamy o istnienie odpowiednich mechanizmów zabezpieczających i zapewniających zgodność z RODO, przyjętym przez Parlament Europejski.

Nigdy nie przekażemy Twoich danych osobowych poza EOG bez zapewnienia ich bezpieczeństwa i ochrony. Dlatego też upewniamy się, że wszystkie podmioty przetwarzające dane podpisały klauzule wzorcowe obowiązujące w Unii Europejskiej stosując np. standardy European Union Model Clauses lub czy gwarantują odpowiednią ochronę danych osobowych swoimi (krajowymi) przepisami. Informacje o tych standardach (zabezpieczeniach) zostaną udostępnione na stronie internetowej Intrum w momencie, w którym zostanie zawarta umowa, której stroną będzie podmiot spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego, a przedmiotowe zabezpieczenia zostaną zapewnione w sposób opisany w art. 46 ust. 2 RODO.

Możemy polegać także na programie Privacy Shield (Tarcza Prywatności). To program, w ramach którego amerykańskie firmy mogą zobowiązać się do poziomu ochrony prywatności wyższego niż wymagany na podstawie amerykańskich przepisów.

Jak długo przechowujecie moje dane osobowe?

Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe tak długo, jak jest to konieczne do realizacji umowy pomiędzy naszą firmą a wierzycielem Twojego zadłużenia, a także jak długo nasza firma jest zobowiązana do utrzymywania tych danych ze względu na istniejący obowiązek prawny, np. aby zapobiegać oszustwom i wykrywać je, wykrywać i ewidencjonować przypadki prania pieniędzy oraz w celu przeprowadzania audytów finansowych.

Aby zabezpieczyć ciągłość działania i obsługi Twojego zadłużenia, sporządzamy kopie zapasowe danych wg. sformalizowanych polityk, zatem Twoje dane osobowe mogą być także pasywnie przetwarzane w kopiach zapasowych.

Twoje dane osobowe będą trwale usunięte z kopii zapasowych, jeżeli ustanie cel i okres przetwarzania w systemie podstawowym i kolejna kopia zostanie nadpisana nowymi danymi.

Czy będę objęty procesem zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania?

Nie, ponieważ za każdą decyzją podejmowaną w naszej firmie stoi człowiek. Używamy narzędzi bazujących na scenariuszach, statystykach i doświadczeniu naszej firmy, które pomagają nam w podejmowaniu trafnych decyzji odnośnie Twojego zadłużenia.

Tak ustanowiony proces nie rodzi bezpośrednich skutków prawnych wynikających z automatycznych decyzji podejmowanych przez algorytmy. Ostateczną decyzję zawsze podejmuje nasz pracownik.

Jeżeli jednak uważasz, że decyzja podjęta przez naszego pracownika i wspomagana przez rozwijane przez naszą firmę narzędzia jest niesprawiedliwa, to uprzejmie prosimy o kontakt.

Jakie prawa mi przysługują?

Przykładamy najwyższą wagę do zapewnienia zgodnego i bezpiecznego przetwarzania Twoich danych osobowych. Nawet jeżeli Twoja zgoda na przetwarzanie danych nie jest niezbędna, chcemy abyś wiedział, że masz określone prawa związane z przetwarzaniem Twoich danych w naszej firmie.

W przypadkach, w których Twoje dane są przetwarzane przez naszą firmę na wniosek Wierzyciela w stosunku do którego posiadasz zobowiązanie, swoje prawa możesz realizować u tego Wierzyciela, tzw. Administratora Danych Osobowych. Dane Wierzyciela zawsze wskazujemy w korespondencji kierowanej do Ciebie lub możemy przekazać podczas rozmowy telefonicznej z naszymi pracownikami.

Jeżeli to nasza firma zakupiła Twoje zadłużenie, a tym samym stała się Administratorem (Twoich) Danych Osobowych, jesteśmy otwarci na pytania od Ciebie i odpowiemy na nie bez zbędnej zwłoki i nie obciążając Cię kosztami. Mamy na to 30 dni, a w szczególnie skomplikowanych przypadkach możemy ten termin przedłużyć o kolejne 30 dni po poinformowaniu Cię o tym fakcie. Jeżeli Twoje zapytania będą miały uporczywy charakter, możemy obciążyć Cię kosztami udzielenia odpowiedzi, jednak zawsze będą to koszty adekwatne do kosztów obsługi Twojego zapytania przez naszych pracowników.

Poniżej prezentujemy wykaz Twoich uprawnień w zakresie przetwarzania danych osobowych. Prosimy, abyś miał na uwadze, że poniższe uprawnienia możesz w pełni zrealizować u Administratora Danych Osobowych (Wierzyciela), natomiast nasza firma obsługując Twoje zadłużenie na zlecenie tego Wierzyciela, posiada jedynie informacje ograniczone do tych, o których poinformował nas Wierzyciel.

Prawo dostępu

Możesz żądać informacji o sposobach przetwarzania Twoich danych osobowych, w tym informacji w następujących kwestiach:

  • Dlaczego przetwarzamy Twoje dane osobowe?
  • Jakie kategorie danych osobowych przetwarzamy?
  • Komu przekazujemy Twoje dane osobowe?
  • Jak długo przechowujemy Twoje dane osobowe, lub jakie są kryteria dla ustalania tego okresu?
  • Jakie przysługują Ci prawa?
  • Skąd uzyskaliśmy Twoje dane osobowe? (jeżeli nie otrzymaliśmy ich od Ciebie)
  • Czy przetwarzanie danych obejmuje automatyczne podejmowanie decyzji (tzw. profilowanie)?
  • Jeżeli Twoje dane zostały przekazane do kraju poza EOG, jak zapewniamy ich bezpieczeństwo i ochronę?

Wszystkie informacje zostały zawarte w niniejszej Polityce Prywatności.

Możesz także zażądać kopii danych osobowych, jakie posiadamy i przetwarzamy na Twój temat. Jednak wydanie dodatkowych kopii podlega opłacie równej kosztom obsługi tego żądania.

Prawo do sprostowania danych

Bardzo ważnym jest, abyśmy posiadali prawidłowe informacje na Twój temat.  Zachęcamy, abyś informował nas, gdy Twoje dane osobowe są niezgodne ze stanem faktycznym, np. gdy zmieniłeś nazwisko lub adres. W przypadku chęci skorygowania danych, prosimy o dostarczenie dokumentu potwierdzającego zmiany.

Prawo do usunięcia danych oraz do bycia zapomnianym

Jeżeli przetwarzamy Twoje dane osobowe w sposób niezgodny z prawem, np. dłużej niż to konieczne lub bez powodu, możesz poprosić nas o skasowanie tych informacji.

Prawo do ograniczenia przetwarzania

Od chwili, gdy zwrócisz się do nas z wnioskiem o korektę Twoich danych osobowych lub jeżeli zgłosiłeś sprzeciw wobec ich przetwarzania, do czasu, aż będziemy w stanie zbadać sprawę lub potwierdzić dokładność Twoich danych (lub zmienić je zgodnie z Twoimi instrukcjami), masz prawo do ograniczenia ich przetwarzania. Oznacza to, że (poza przechowywaniem danych) możemy przetwarzać Twoje dane osobowe wyłącznie zgodnie z treścią Twojej zgody, w razie konieczności dotyczącej roszczeń prawnych, w celu ochrony praw innej osoby lub jeżeli z ich przetwarzaniem związany jest ważny interes publiczny.

Możesz także poprosić nas o ograniczenie przetwarzania Twoich danych, jeżeli przetwarzanie jest niezgodne z prawem, ale nie chcesz, abyśmy skasowali Twoje dane osobowe.

Prawo wniesienia sprzeciwu

Jeżeli uważasz, że nie mamy prawa by przetwarzać Twoje dane osobowe, lub chciałbyś, aby kwestia dotycząca automatycznego podejmowania decyzji została ponownie rozstrzygnięta, możesz zgłosić sprzeciw w odniesieniu do przetwarzania danych. W takiej sytuacji wolno nam kontynuować przetwarzanie tylko wówczas, jeżeli potrafimy przedstawić przekonujące uzasadnienia, które są ważniejsze od Twoich interesów, praw i swobód. Jednak zawsze możemy przetwarzać Twoje dane osobowe, gdy jest to wymagane w celu ustalenia, wykonania lub obrony roszczeń.

Prawo do przenoszenia danych

Możesz poprosić, aby Twoje dane osobowe, które podałeś nam w celu przetwarzania na podstawie zgody lub w celu wykonania umowy, zostały Ci przekazane w odpowiednio przygotowanym, powszechnie używanym i czytelnym dla urządzeń formacie. Masz także prawo żądać przekazania tych informacji do innego Administratora Danych Osobowych. Pamiętaj, że uprawnienie to możesz realizować u Administratora Danych Osobowych, a nie u podmiotu przetwarzającego Twoje dane na zlecenie tego Administratora Danych Osobowych.

Wycofanie zgody

Nie przetwarzamy danych osobowych na podstawie zgód. Jednak, biorąc pod uwagę fakt, że niektóre czynności przetwarzania powinny odbywać się na podstawie zgody, masz prawo do wycofania swojej zgody w dowolnym momencie i w związku z tym na tej podstawie zaprzestaniemy przetwarzania, jeżeli Twoje żądanie będzie uzasadnione. Nie wpłynie to na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonaliśmy na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

Jak mogę wnieść skargę dotyczącą wykorzystywania moich danych osobowych lub realizować moje prawa?

Jeżeli chcesz wnieść skargę dotyczącą przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych, w tym skargę związaną z którymkolwiek ze wskazanych wyżej praw, możesz skontaktować się z odpowiednim Administratorem (Twoich) Danych Osobowych lub naszym Inspektorem Ochrony Danych, a my przeanalizujemy Twoją skargę.

Jeżeli nie będziesz zadowolony z naszej odpowiedzi, lub będziesz uważał, że przetwarzamy Twoje dane niewłaściwie lub niezgodnie z prawem, możesz wnieść skargę do organu nadzorczego, celem skorzystania z możliwości ochrony prawnej przewidzianej przez prawo.

Poniżej podajemy pozostałe dane kontaktowe Administratora i Inspektora Ochrony Danych:

Intrum Sp. z o.o., ul. Domaniewska 48, 02-672 Warszawa, Inspektor Ochrony Danych Krzysztof Wyderka, iod@intrum.pl.