Warunki korzystania z serwisu

Informacje zawarte na niniejszej stronie internetowej, jak również dane wszystkich podmiotów należących do grupy Intrum, udostępniane są wyłącznie w celach informacyjnych związanych z działalnością Intrum, podmiotami zależnymi i partnerami oraz oferowanymi przez te podmioty usługami. Informacje te nie stanowią oferty sprzedaży papierów wartościowych i nie należy opierać się na nich przy podejmowaniu jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych.

Informacje dostępne na stronie są przekazywane zgodnie z ich brzmieniem, bez żadnych gwarancji ani warunków, wyraźnych czy dorozumianych, dotyczących zbywalności, przydatności do określonego celu czy braku naruszeń. Wszelkie tego rodzaju dorozumiane warunki i gwarancje są wyłączone.

Wejście na tę stronę oznacza przyjęcie do wiadomości, że Intrum nie ponosi odpowiedzialności za żadne bezpośrednie ani pośrednie szkody spowodowane przez korzystanie z informacji czy materiałów zamieszczonych w tym serwisie ani w żadnej witrynie dostępnej za pośrednictwem zamieszczonych w nim linków, włączając w to, bez ograniczeń, przerwy w działalności, utratę programów lub inne szkody, nawet jeśli wyraźnie poinformowano nas o możliwości wystąpienia takich szkód.

W serwisie mogą znajdować się listy lub linki do innych stron, które nie podlegają kontroli Intrum.  W związku z tym Intrum nie może udzielić użytkownikom żadnej gwarancji dotyczącej treści tych stron, zaś fakt udostępnienia przez Intrum ich zestawienia nie świadczy o naszej aprobacie dla treści żadnej z nich. Intrum zamieszcza linki do tych stron jedynie dla wygody użytkowników.

Dozwolone jest pobieranie i wydruk materiałów pochodzących z tej strony internetowej na potrzeby zapoznania się z nimi i zachowania do późniejszego wglądu. Kopiowanie, rozpowszechnianie i modyfikacja materiałów pochodzących z tej witryny w jakimkolwiek innym celu, w formie elektronicznej czy papierowej, bez wyraźnej zgody Intrum na piśmie jest ściśle zabronione.

Korzystanie z oprogramowania pochodzącego z sieci nieodzownie obarczone jest ryzykiem. Intrum radzi, by przed pobraniem jakiegokolwiek oprogramowania z Internetu użytkownik upewnił się, czy dokładnie rozumie związane z tym zagrożenia.

Powyższe wykluczenia i ograniczenia mają zastosowanie jedynie w zakresie dopuszczonym przez przepisy prawa.

Prawa autorskie do materiałów zamieszczonych w tym serwisie należą do Intrum AB, jej podmiotów zależnych i licencjodawców.

Niektóre stwierdzenia pojawiające się w publikowanych komunikatach prasowych odnoszą się do przyszłości. Stwierdzenia, które nie stanowią faktów historycznych, stanowią oświadczenia dotyczące przyszłości. Ponadto sformułowania takie jak „oczekuje”, „przewiduje”, „uważa”, „planuje”, „wskazuje” i tym podobne służą do sygnalizowania stwierdzeń odnoszących się do przyszłości. Wszelkie tego rodzaju stwierdzenia oparte są na racjonalnych przewidywaniach czynionych przez Intrum w chwili publikacji. Nie stanowią one jednak gwarancji żadnych przyszłych wyników, ponieważ wiąże się z nimi ryzyko, niepewność i założenia, które mogą okazać się nieprawdziwe i sprawić, że faktyczne wyniki Intrum będą znacząco różnić się od oczekiwanych wyników czy innych założeń poczynionych w stwierdzeniach dotyczących przyszłości.

Ryzyko, niepewność i założenia, które mogą mieć wpływ na wyniki Intrum obejmują: możliwość zmniejszenia popytu na produkty i usługi Intrum na świecie w związku z uwarunkowaniami gospodarczymi czy innymi; zdolność Intrum do realizacji założonego planu rozwoju, w tym zdolność do osiągania celów związanych z elastycznością finansową na warunkach określonych przez Intrum; zmiany w ramach branży i rynków usług zarządzania wierzytelnościami, w tym zmiany preferencji klientów w zakresie usług lub produktów; presja konkurencyjna prowadząca do obniżenia cen lub utraty udziału w rynku; ryzyko związane z inwestycjami i działalnością w innych krajach, w tym wynikające z uwarunkowań gospodarczych, wahań kursów walut, uregulowań prawnych i czynników kulturowych; zdolność Intrum do pomyślnej integracji dotychczasowych i przyszłych przejęć, aliansów i inwestycji; zdolność Intrum do ochrony swoich technologii i informacji zastrzeżonych; potencjalna utrata najważniejszych aktywów gospodarczych, w tym pojemności centrum danych, lub zakłócenia w przekazie telekomunikacyjnym czy dostawie energii; zmiany w otoczeniu ustawodawczym, księgowym, regulacyjnym i handlowym mające wpływ na zdolność Intrum do zbierania, zarządzania, gromadzenia i korzystania z danych; zdolność Intrum do pozyskiwania i zatrzymywania kluczowych pracowników; oraz związane z konkurencją skutki przeliczeń na euro dla cen i strategii rynkowych stosowanych przez Intrum.

Intrum nie ma obowiązku aktualizowania stwierdzeń dotyczących przyszłości w taki sposób, aby odzwierciedlały one przyszłe wydarzenia lub okoliczności.

Cookies

Kiedy użytkownik odwiedza nasz serwis, możemy wysyłać pliki cookies do jego komputera. Cookie to niewielki plik tekstowy lub zestaw danych, który odwiedzana strona internetowa może zamieścić lub zapisać na komputerze wchodzącej na nią osoby. Cookies same w sobie nie zawierają żadnych informacji umożliwiających identyfikację. Jeśli jednak użytkownik przekaże nam tego rodzaju informacje (np. poprzez rejestrację w serwisie internetowym lub w celu otrzymania od nas hasła), mogą one zostać powiązane z danymi przechowywanymi w pliku cookie. Istnieją dwa główne rodzaje cookies. Pierwszy z nich to pliki, które zapisywane są na komputerze na dłuższy czas i pozostają na nim po wyłączeniu urządzenia. Takie cookies mogą służyć m.in. do zapamiętywania ustawień użytkownika stosowanych podczas ostatniej wizyty w serwisie. Drugim rodzajem plików cookies są „cookies sesyjne”. Kiedy użytkownik odwiedza stronę internetową, cookies sesyjne są tymczasowo zapisywane w pamięci jego komputera. Cookies sesyjne nie są przechowywane przez długi czas na komputerze, ponieważ znikają w chwili wyłączenia przeglądarki.

Jak unikać plików cookies

W większości przeglądarek internetowych można za pomocą odpowiednich ustawień blokować cookies, usuwać je z dysku twardego komputera lub zażądać, by przeglądarka wyświetlała powiadomienie, że strona korzysta z cookies, przed zapisaniem danego pliku. Więcej informacji na temat tych funkcji można znaleźć w instrukcji obsługi przeglądarki lub ekranie pomocy. Niektóre ze stron naszego serwisu mogą nie działać prawidłowo bez plików cookies.

Dane osobowe umożliwiające identyfikację

Bez wiedzy i zgody użytkownika nie gromadzimy żadnych danych osobowych, nie sprzedajemy ich oraz nie udostępniamy. Możemy poprosić o przekazanie danych osobowych, aby zapewnić konkretny produkt, usługę czy informację lub w celu obsługi transakcji. Informacje te mogą obejmować przykładowo imię i nazwisko, tytuł, adres do wysyłki, adres do faktury, adres e-mail, numery telefonów lub faksu. Dane osobowe gromadzimy jedynie w celu zapewnienia realizacji usługi, udzielenia informacji, obsługi transakcji lub w innym celu, w związku z którym je przekazano, np. w przypadku ubiegania się o zatrudnienie w naszej firmie.