Zatwierdzenie połączenia spółek Intrum Sp. z o. o. i Intrum S.A.

Informujemy, że 2 października br. doszło do formalnego połączenia spółek Intrum Sp. z o. o. i Intrum S.A. W wyniku zatwierdzenia fuzji przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie (XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego), od tego dnia połączone podmioty rozpoczynają funkcjonowanie na polskim rynku jako Intrum Sp. z o. o.

Spółka Intrum Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie (Spółka Przejmująca) z dniem 2 października br. formalnie przejęła wszystkie działania operacyjne spółki Intrum S.A. z siedzibą we Wrocławiu (Spółka Przejmowana). W wyniku fuzji, połączone spółki od tego dnia funkcjonują już jako Intrum Sp. z o. o.

Formalne połączenie spółek Intrum w Polsce, kończy kilkumiesięczny proces, którego celem było przygotowanie organizacji do funkcjonowania jako jeden podmiot. Decyzja o dokonaniu fuzji obu spółek, podjęta na podstawie uchwały Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmującej oraz na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Przejmowanej podjętych, zgodnie z art. 506 § 1 KSH, wynika z nowej strategii marki Intrum w Polsce, wdrożonej w marcu br., jak również jest zgodna z kierunkiem rozwoju Grupy Intrum na całym świecie.

Pragniemy zapewnić, iż fuzja nie wpływa na bieżącą oraz przyszłą obsługę operacyjną i realizację świadczeń przez Intrum w Polsce.