Zasady Dobrych Praktyk

opracowane przez Konferencję Przedsiębiorstw Finansowych

Zasady Dobrych Praktyk (ZDP) opracowane przez Konferencję Przedsiębiorstw Finansowych, której członkiem jest Intrum, stanowią zbiór zasad postępowania, opartych na ogólnych normach moralnych i zgodnych z obowiązującym na terenie kraju prawem, przyjętych do stosowania przez przedsiębiorstwa działające na rynku finansowym, w szczególności związane z rynkiem finansów konsumenckich, będące członkami KPF. Pełna treść ZDP do pobrania TUTAJ.

Intrum przyjęło Zasady Dobrych Praktyk, co oznacza, że w swych działach, przestrzega obowiązujących przepisów prawa, dobrych obyczajów, postępuje etycznie, kontaktując się
z osobami zadłużonymi ma na względzie ochronę interesów kontrahentów, ale także poszanowanie praw dłużnika.  Intrum, jak każda firma członkowska KPF, regularnie przechodzi audyt zgodności z Zasadami Dobrych Praktyk, przygotowanymi przez KPF. Wszystkie przeprowadzone dotąd audyty, Intrum przeszło pomyślnie.

Masz wątpliwości co do przestrzegania przez Intrum wytycznych widniejących w ZDP?

Intrum zapewnia osobom zadłużonym ochronę ich wszelkich praw, w tym także tych służących do odpierania zarzutów wobec wierzycieli oraz zbywców wierzytelności, w granicach określonych w przepisach art. 513 Kodeksu Cywilnego oraz innymi przepisami prawa. W trakcie pierwszego kontaktu z osobą zadłużoną, zawsze informujemy o aktualnej wartości i źródle pochodzenia wierzytelności.

Każda osoba zadłużona, ma także możliwość wniesienia skargi na działania Intrum, co do których, może być podejrzenie, że są niezgodne z obowiązującymi, stosownymi przepisami prawa i naruszają zapisy zawarte w ZDP, kontaktując się z KPF:

  • w formie listownej na adres biura KPF – ul. Długie Pobrzeże 30, 80 – 888 Gdańsk,
  • za pośrednictwem faxu, na numer: (58) 302-92-64,
  • w formie wiadomości e-mail, na adres etyka@kpf.pl.

Składany wniosek o wszczęcie postępowania (skarga) przez KPF powinien zawierać:

  1. Określenie Wnioskodawcy.
  2. Zwięzły opis okoliczności, w których w ocenie Wnioskodawcy nastąpiło naruszenie Zasad Dobrych Praktyk przez Intrum.
  3. Wskazanie osób, które zdaniem Wnioskodawcy dopuściły się naruszenia Zasad Dobrych Praktyk.
  4. Kopię całej posiadanej przez Wnioskodawcę korespondencji i dokumentacji sprawy.
  5. Zgodę Wnioskodawcy na udostępnienie przez Intrum informacji na temat przebiegu postępowania firmy w sprawie, w tym informacji, które mogą dotyczyć osoby Wnioskodawcy.

KPF zobowiązuje się do szybkiego rozpatrywania skarg wniesionych przez osobę zadłużoną, nie później niż w terminie 30 dni od dnia ich otrzymania. W przypadku, gdy rozpatrzenie skargi jest niemożliwe w terminie 30 dni, KPF zawiadamia osobę zadłużoną w formie pisemnej o nowym terminie rozpatrzenia sprawy, który jednak nie powinien przekroczyć 60 dni od dnia otrzymania skargi. W przypadku odmowy uznania przez Intrum zarzutów lub skargi, jesteśmy zobowiązani do udzielenia osobie zadłużonej odpowiedzi zawierającej wyjaśnienie przyczyn odmowy ich uznania, ze wskazaniem dalszych możliwości działania. W razie jednoznacznego stwierdzenia oczywistej zasadności podniesionych przez osobę zadłużoną zarzutów, uchybienia lub nieprawidłowości powinny być usunięte, a w uzasadnionych przypadkach dalsze działania windykacyjne powinny być zaniechane.