Zasady Dobrych Praktyk

opracowane przez Związek Przedsiębiorstw Finansowych

Zasady Dobrych Praktyk (ZDP) opracowane przez Związek Przedsiębiorstw Finansowych (ZPF), której członkiem jest Intrum, stanowią zbiór zasad postępowania, opartych na ogólnych normach moralnych i zgodnych z obowiązującym na terenie kraju prawem, przyjętych do stosowania przez przedsiębiorstwa działające na rynku finansowym, w szczególności związane z rynkiem finansów konsumenckich, będące członkami ZPF. Pełna treść ZDP do pobrania TUTAJ.

Intrum przyjęło Zasady Dobrych Praktyk, co oznacza, że w swych działach, przestrzega obowiązujących przepisów prawa, dobrych obyczajów, postępuje etycznie, kontaktując się
z osobami zadłużonymi ma na względzie ochronę interesów kontrahentów, ale także poszanowanie praw dłużnika.  Intrum, jak każda firma członkowska ZPF, regularnie przechodzi audyt zgodności z Zasadami Dobrych Praktyk, przygotowanymi przez ZPF. Wszystkie przeprowadzone dotąd audyty, Intrum przeszło pomyślnie.

Masz wątpliwości co do przestrzegania przez Intrum wytycznych widniejących w ZDP?

Intrum zapewnia osobom zadłużonym ochronę ich wszelkich praw, w tym także tych służących do odpierania zarzutów wobec wierzycieli oraz zbywców wierzytelności, w granicach określonych w przepisach art. 513 Kodeksu Cywilnego oraz innymi przepisami prawa. W trakcie pierwszego kontaktu z osobą zadłużoną, zawsze informujemy o aktualnej wartości i źródle pochodzenia wierzytelności.

Każda osoba zadłużona, ma także możliwość wniesienia skargi na działania Intrum, co do których, może być podejrzenie, że są niezgodne z obowiązującymi, stosownymi przepisami prawa i naruszają zapisy zawarte w ZDP, kontaktując się z ZPF:

  • w formie listownej na adres biura ZPF – ul. Długie Pobrzeże 30, 80 – 888 Gdańsk,
  • za pośrednictwem faxu, na numer: (58) 302-92-64,
  • w formie wiadomości e-mail, na adres etyka@zpf.pl.

Składany wniosek o wszczęcie postępowania (skarga) przez ZPF powinien zawierać:

  1. Określenie Wnioskodawcy.
  2. Zwięzły opis okoliczności, w których w ocenie Wnioskodawcy nastąpiło naruszenie Zasad Dobrych Praktyk przez Intrum.
  3. Wskazanie osób, które zdaniem Wnioskodawcy dopuściły się naruszenia Zasad Dobrych Praktyk.
  4. Kopię całej posiadanej przez Wnioskodawcę korespondencji i dokumentacji sprawy.
  5. Zgodę Wnioskodawcy na udostępnienie przez Intrum informacji na temat przebiegu postępowania firmy w sprawie, w tym informacji, które mogą dotyczyć osoby Wnioskodawcy.

ZPF zobowiązuje się do szybkiego rozpatrywania skarg wniesionych przez osobę zadłużoną, nie później niż w terminie 30 dni od dnia ich otrzymania. W przypadku, gdy rozpatrzenie skargi jest niemożliwe w terminie 30 dni, ZPF zawiadamia osobę zadłużoną w formie pisemnej o nowym terminie rozpatrzenia sprawy, który jednak nie powinien przekroczyć 60 dni od dnia otrzymania skargi. W przypadku odmowy uznania przez Intrum zarzutów lub skargi, jesteśmy zobowiązani do udzielenia osobie zadłużonej odpowiedzi zawierającej wyjaśnienie przyczyn odmowy ich uznania, ze wskazaniem dalszych możliwości działania. W razie jednoznacznego stwierdzenia oczywistej zasadności podniesionych przez osobę zadłużoną zarzutów, uchybienia lub nieprawidłowości powinny być usunięte, a w uzasadnionych przypadkach dalsze działania windykacyjne powinny być zaniechane.