Zasady Dobrych Praktyk

opracowane przez Związek Przedsiębiorstw Finansowych

Zasady Dobrych Praktyk (ZDP) opracowane przez Związek Przedsiębiorstw Finansowych (ZPF), której członkiem jest Intrum, stanowią zbiór zasad postępowania, opartych na ogólnych normach moralnych i zgodnych z obowiązującym na terenie kraju prawem, przyjętych do stosowania przez przedsiębiorstwa działające na rynku finansowym, w szczególności związane z rynkiem finansów konsumenckich, będące członkami ZPF. Pełna treść ZDP do pobrania TUTAJ.

Intrum przyjęło Zasady Dobrych Praktyk, co oznacza, że w swych działach, przestrzega obowiązujących przepisów prawa, dobrych obyczajów, postępuje etycznie, kontaktując się z osobami zadłużonymi ma na względzie ochronę interesów kontrahentów, ale także poszanowanie praw dłużnika. 

Intrum, jak każda firma członkowska ZPF, regularnie przechodzi okresowy audyt zgodności postępowania z Zasadami Dobrych Praktyk przygotowanymi przez ZPF. Audyt przeprowadzany jest corocznie w styczniu. W jego trakcie Komisja Etyki ZPF bada, na ile procedury i praktyki stosowane przez Członków spełniają standardy etyczne zawarte w Zasadach Dobrych Praktyk ZPF. Procedura audytu okresowego kończy się wydaniem certyfikatu zgodności z ZDP. Wszystkie przeprowadzone dotąd audyty Intrum przeszło pomyślnie.

Na straży przestrzegania Zasad Dobrych Praktyk przez Członków ZPF stoi Komisja Etyki ZPF. Komisja Etyki została powołana w czerwcu 2005 roku przez Walne Zebranie Członków ZPF. W skład Komisji Etyki wchodzi zwykle 12 członków, wybieranych na dwuletnią kadencję decyzją Walnego Zebrania Członków ZPF. Komisja realizuje swoje zadania m.in. poprzez wydawanie decyzji w postępowaniach skargowych w zakresie naruszeń Zasady Dobrych Praktyk przez członków ZPF.

Każda osoba fizyczna lub prawna, a także podmioty uprawnione do reprezentowania konsumentów, mogą zgłosić do Rzecznika Etyki i Komisji Etyki ZPF przypadki naruszenia przez Członka ZPF postanowień Zasad Dobrych Praktyk.

Zgodnie z § 9 Regulaminu Komisji Etyki i Rzecznika Etyki, wniosek o wszczęcie ewentualnego postępowania (skarga) przeciwko Intrum powinien zawierać:

  • określenie wnioskodawcy,
  • zwięzły opis okoliczności, w których w ocenie wnioskodawcy nastąpiło naruszenie Zasad Dobrych Praktyk przez Intrum,
  • wskazanie osób, które zdaniem wnioskodawcy po stronie Intrum dopuściły się naruszenia Zasad Dobrych Praktyk,
  • kopię całej posiadanej przez wnioskodawcę korespondencji i dokumentacji sprawy,
  • oraz dodatkowo: należy przesłać podpisane upoważnienie (wzór znajduje się TUTAJ) do pozyskania i przetwarzania danych osobowych oraz zgodę na wystąpienie Rzecznika/Komisji Etyki do Intrum – członka ZPF o informacje i dokumenty dotyczące okoliczności opisanych w skardze.

Masz wątpliwości co do przestrzegania przez Intrum wytycznych widniejących w ZDP?

Intrum zapewnia osobom zadłużonym ochronę ich wszelkich praw, w tym także tych służących do odpierania zarzutów wobec wierzycieli oraz zbywców wierzytelności, w granicach określonych w przepisach art. 513 Kodeksu Cywilnego oraz innymi przepisami prawa.

W trakcie pierwszego kontaktu z osobą zadłużoną, zawsze informujemy o aktualnej wartości  i źródle pochodzenia wierzytelności.

Będąc Członkiem Związku Przedsiębiorstw Finansowych w  Polsce, w swoich działaniach zobowiązaliśmy się do stosowania Zasad Dobrych Praktyk, w związku z czym każda osoba zadłużona, klient, kontrahent oraz partner biznesowy, itp., ma także możliwość wniesienia skargi do Rzecznika/Komisji Etyki ZPF na działania Intrum, co do których, może być podejrzenie, że są niezgodne z obowiązującymi, stosownymi przepisami prawa i naruszają zapisy zawarte w ZDP, kontaktując się z ZPF:

 

  1. w formie listownej na adres biura ZPF – ul. Długie Pobrzeże 30, 80 – 888 Gdańsk,
  2. za pośrednictwem faxu, na numer: (58) 302-92-64,
  3. w formie wiadomości e-mail, na adres etyka@zpf.pl.

 

Więcej informacji TUTAJ
*Powyższe informacje i ustalenia zostały przygotowane na podstawie oficjalnych informacji pochodzących ze strony www.zpf.pl.